Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 LISÄPYKÄLÄ: Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen (lisäpykälä)

MjuDno-2019-735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 25.10.2019 päivätyt kaava-asiakirjat koskien Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista.

Suunnittelualue sijoittuu Mäntyharjun kuntakeskuksen itäpuolelle Survaanniemeen, Kallaveden ja Survaanlammen rannalle. Suunniteltava kokonaisuus muodostuu tiloista 507-408-1-25 Lampila, 507-408-1-182 Survaanniemi, 507-408-1-213 Survaankallio ja 507-408-1-217 Koppelo. Suunnittelualueella on voimassa Survaanniemen ranta-asemakaava (alkup. rantakaava), joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa 30.9.1993 § 91 ja edelleen Lääninhallituksessa 20.6.1994 § 340.

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamisen tavoitteena on saattaa tuore Kallaveden rantayleiskaava ohjamaan alueen rakentamista. Survaanniemen ranta-asemakaava on ajatuksiltaan vanhentunut ja pienet sisämaan rakennuspaikat eivät ole olleet vapaa-ajan rakentajia houkutteleva vaihtoehto. Kaava on siten jäänyt käytännössä täysin toteutumatta. Yleiskaava on laadittu Survaanniemen alueelle siitä näkökulmasta, että ranta-asemakaava kumotaan kokonaisuudessaan ja yleiskaava jää voimaan alueelle ohjaamaan rakentamista.

Kaavan kumoamisen myötä poistuu myös ranta-asemakaavan alainen maisematyölupavelvoite.

Kaavaratkaisulla kumotaan M-aluetta 35,96 ha, sm-aluetta 8,94 ha, VV-aluetta 0,77 ha, VL-aluetta 7,43 ha, LV-aluetta 0,33 ha, RA-aluetta 2,52 ha ja RM-aluetta 0,22 ha. Tiealuetta kumoutuu 1,81 ha.

Rakennusoikeutta RA -alueilla kumoutuu 16 x 80 k-m2 = 1 280 k-m2.
Rakennusoikeutta RM -alueella kumoutuu 1 x 120 k-m2 = 120 k-m2.
Rakennusoikeutta VL -alueella kumoutuu 1 x 50 k-m2 = 50 k-m2.
Rakennusoikeutta VV -alueella kumoutuu 1 x 80 k-m2 = 80 k-m2.
Rakennusoikeutta asemakaava-alueella kumoutuu yhteensä 1 530 k-m2.

Kumoamisen myötä voimaan tuleva yleiskaava sallii kumottavan asemakaavan alueella rakentamiselle maksimissaan 1 380 k-m2.

Kumoamisen myötä voimaan tulevassa Kallaveden rantayleiskaavassa on otettu huomioon alueen puolustusvarustukset muinaismuistomerkinnöin ja niiden aluerajauksia on täsmennetty vastaamaan todellista tilannetta. Myös alueen luontoarvot on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessä ja ne on tarvittavilta osin otettu huomioon yleiskaavaratkaisussa. Alueen yksityisten maanomistajien rakennuspaikat on osoitettu yleiskaavalla ja niiden rakennusoikeudet vastaavat nykytasoa. Kumoaminen ei siten heikennä maiseman, luontoarvojen tai kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä alueella eikä heikennä maanomistajan asemaa ranta-asemakaavaan verrattuna.

Aloite Survaaniemen ranta-asemakaavan kumoamiseen on tullut alueen maanomistajilta sekä kunnalta jo Kallaveden rantaosayleiskaavan laatimisen aikaan. Tästä syystä kumoamistarve on ollut tiedostettuna jo pitempään ja siten kaava on todettu vireillä olevaksi vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa (khall 7.5.2018 § 69). Kaavan tultua vireille jo kaavoituskatsauksen myötä, voidaan prosessissa siirtyä suoraan kaavaehdotusvaiheeseen ja asettaa kaavaehdotus julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tulee tiedottaa kaavan kumoamisesta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
  2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
  3. pyytää lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §) ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskeva ehdotusaineisto on ollut Mäntyharjun kunnan teknisellä osastolla ja internetsivuilla virallisesti nähtävillä 28.5.-30.6.2020. Ranta-asemakaavan kumoamisen nähtävillä olosta on ollut kuulutus kunnan virallisella ilmoitustaululla, internetsivuilla ja kuulutus on lisäksi julkaistu Pitäjänuutiset-lehdessä 28.5.2020. Lisäksi kaava-alueen lähimpiä naapureita on tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kirjeitse.

Osalliset ovat voineet jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. Ranta-asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mäntyharjun rakennuslautakunnalta, Fingridiltä ja Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Asiakirjoista saapui neljä pyydettyä lausuntoa, mutta ei yhtään muistutusta. Lausuntojen referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että lausunnot eivät anna aihetta muutoksiin kaavaratkaisussa, joten kaavalle pyydetään hyväksymiskäsittelyn aloittamista.

Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat oheismateriaalina kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

  1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
  2. hyväksyy kaavanlaatijan vastineet,
  3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamisen hyväksymistä (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto kumoaa Survaanniemen ranta-​asemakaavan (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)