Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Leader-toiminnan kuntarahoitusosuus Euroopan Unionin maaseuturahaston ohjelmakaudella 2021-2027

MjuDno-2020-569

Kuvaus

Veej’jakaja ry on Pieksämäen, Kangasniemen, Mikkelin, Hirvensalmen, Mäntyharjun ja Puumalan alueella toimiva maaseudun kehittämisyhdistys ja maaseudun paikallinen Leader-toimintaryhmä. Yhdistyksen asema toimintaryhmänä perustuu maa- ja metsätalousministeriön, Ruokaviraston ja yhdistyksen keskinäiseen sopimukseen Leader-perusteisesta maaseudun kehittämisestä ohjelmakaudella 2014 – 2020.

Veej’jakaja ry:n jäsenkunnat ovat päättyvällä ohjelmakaudella osoittaneet maaseudun paikallisen kehittämisohjelman toteutukseen yhteensä 1 200 000 euroa, joka on ollut 13 % ohjelman kokonaisrahoituksesta. Julkisen rahoituksen määrä (EU, MMM, kunnat) on ollut yhteensä 6 miljoonaa euroa ja kokonaisrahoitus noin 9,2 miljoonaa euroa.

Päättyvän ohjelmakauden 2014 – 2020 aikana Veej’jakaja ry on antanut yhteensä 241 rahoitushakemukseen 189 myönteistä päätöstä. Rahoitetuista kohteista 105 on ollut yleishyödyllisiä kehittämis- ja investointihankkeita ja 84 suoria yritystukia.

Maa- ja metsätalousministeriön näkemys on, että vuosista 2021 – 2022 muodostuu siirtymäkausi, jonka aikana nykyisten toimintaryhmien käyttöön ohjataan tulevan ohjelmakauden varoista kehittämisrahoitusta, jota ryhmä myöntää kuluvan ohjelmakauden säädösten ja voimassa olevan strategiansa mukaisesti.

Veej’jakaja ry on valmistellut siirtymäkauden ja ohjelmakauden 2021 – 2027 kattavan rahoituslaskelman, jonka tavoitteellinen jakauma on seuraava:

- yksityinen rahoitus 4 038 462 euroa,
- Euroopan Unionin maaseuturahaston tuki 3 150 000 euroa,
- maa- ja metsätalousministeriön kansallinen tuki 2 850 000 euroa ja
- alueen kuntien tuki 1 500 000 euroa.

Huolimatta yhteisen eurooppalaisen maatalouspolitiikan säädökset ja rahoitusperiaatteet linjaavan unionitason päätöksenteon viivästymisestä maa- ja metsätalousministeriö on 6.4.2020 avannut toimintaryhmähaun ohjelmakaudelle 2021 – 2027. Haun ensimmäisessä vaiheessa määritetään Leader-ryhmän toiminta-alue, kuvataan Leader-ryhmän asema alueen kehittäjäkentässä ja laaditaan paikallisen kehittämisstrategian valmisteluprosessi; toisessa vaiheessa valmistellaan paikallinen kehittämisstrategia. Lopullinen päätöksentekoaikataulu on vielä avoin, mutta siirtymäkauden rahoitus ministeriöltä mahdollistaa keskeytyksettömän Leader-kehittämistyön maaseutualueilla.

Ohjelmarahoituksen ja toimintaryhmästatuksen saaminen edellyttävät, että jäsenkunnat ovat virallisella päätöksellä sitoutuneet koko ohjelmakauden kuntarahoitusosuuteen. Veej’jakaja ry:n tulee toimittaa jäsenkuntien päätökset kuntarahasitoumuksista maa- ja metsätalousministeriöön 30.10.2020 mennessä.

Edellä esitettyyn viitaten Veej’jakaja ry on pyytänyt Mäntyharjun kunnalta sitoumusta ohjelmakauden 2021 – 2027 maaseudun paikallisen kehittämisstrategian rahoitukseen yhteensä 172 693 euron kuntarahaosuudella. Ohjelmakauden vuosi- ja kuntakohtaiset maksuosuudet ovat liitteenä olevassa laskentataulukossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunta sitoutuu liitteen mukaisesti ohjelmakauden 2021-2027 kuntarahoitusosuuteen yhteensä 172 693 eurolla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.