Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Omakotitontin ostaminen kunnalle

MjuDno-2017-637

Kuvaus

********* ovat ostaneet Mäntyharjun kunnalta omakotitontin kunnanhallituksen päätöksen 5.11.2012 § 151  mukaisesti. Kyseinen tontti on Pyhävedenrannan asemakaava-alueen AO-tontti, *********. Sen pinta-ala on 1673 m2 ja kauppahinta on ollut 5.855,50 euroa (3,50 €/m2). Kaupantekohetkellä tontilla ei ole ollut arvopuustoa. Kauppakirja on allekirjoitettu 14.8.2013.

********* ovat kirjeessään 1.8.2020 esittäneet, että Mäntyharjun kunta ostaisi takaisin kyseisen tontin, koska rakentaminen on siirtynyt ja nykyiset taloudelliset suhdanteet ovat huolestuttavia Etelä-Savon kuntien kiinteistöjen arvonlaskun osalta ja he eivät tässä tilanteessa voi ottaa suurta taloudellista riskiä.

He ovat useaan kertaan vuosien aikana anoneet rakentamisen lykkäystä, joka heille on myös myönnetty.

Tontti sijaitsee alueella, jossa tonttien kysyntä on ollut hyvä ja kunnallistekniikka on valmiina. On tarkoituksenmukaista, että tontille löydetään uusi omistaja, jotta rakentaminen käynnistyisi.
Kaupanteosta aiheutuu kuitenkin Mäntyharjun kunnalle hallinnollisia kuluja sekä kaupanvahvistajan palkkion suorittaminen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. ostaa ********* takaisin Mäntyharjun kunnassa sijaitsevan kiinteistön *********, 5.855,50 euron kokonaiskauppahinnasta;
  2. toteaa, että kunta ei peri kauppakirjaehtojen mukaista sopimussakkoa;
  3. hyväksyy liitteen mukaisen kauppakirjan.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.

Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjataihin klo 9-12 ja 13-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.