Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Vaalijalan kehyssuunnitelma 2021-2023 / lausunto

MjuDno-2020-445

Kuvaus

Vaalijalan yhtymäkokous hyväksyi 10.6.2020 kehyssuunnitelman vuosille 2021-2023. Keväällä 2020 Vaalijalan palveluja ostetaan 15 eri maakunnasta. Vuoden 2020 palvelujen myyntiarvio ulkokunnille on 22 M€. Se on noin 34 % palvelujen koko-naismyynnistä ja noin 50 % kuntoutuspalvelujen myynnistä. Suurimmat palvelujen ostajamaakunnat ovat (prosenttiosuudet koko palvelumyynnistä 01-05/2020):

  • Pohjois-Savo 34,1 %
  • Etelä-Savo 29,8 %
  • Keski-Suomi 13,5 %
  • Muut maakunnat 22,6 %

Vaalijala pyytää jäsenkunniltaan lausuntoa kehyssuunnitelmasta nostaen esiin erityisesti seuraavat kysymykset:

1. Ovatko Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa sopusoinnussa näke-mystenne kanssa?
2. Liikkuvia kuntoutuspalveluja kunnissa periaatteessa toivotaan, mutta valmius niitä ostaa on edelleen vähäinen. Millä tavoin Vaalijalan tulisi edistää asiaa?
3. Vaalijalan talous on ollut viimeiset vuodet vahvempi kuin julkisilla sote-palvelujen tuottajilla yleensä. Onko asiasta haittaa?
4. Kiinnostaisiko lausunnonantajaa osallistua Vaalijalan kuntakokoukseen vuosittain?


Mäntyharjun kunta toteaa seuraavaa esitettyihin kysymyksiin:

1. Ovatko Vaalijalan neljä päätavoitetta sote-uudistuksessa sopusoinnussa näkemystenne kanssa?

Vaalijalan neljä päätavoitetta tulevassa sote-uudistuksessa ovat:

  • Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. Kokonaisuuteen kuuluvat kaikki kuntoutuspalvelut ja avohuollon palvelut kaikissa maakunnissa eli Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa
  • Vaalijala on valtakunnallinen julkinen palvelujen tuottaja, jonka palveluista suurin osa kohdistuu KYSin erityisvastuualueelle (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Keski-Suomi ja Pohjois-Karjala)
  • Vaalijala on toimintakykyinen erityispalvelujen tuottaja myös tulevaisuudessa omana organisaationaan
  • Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä jatkaa toistaiseksi Vaalijalan kuntayhtymä

Tämän hetken sote-linjausten mukaan Vaalijalan palveluille nimenomaan erityispalveluiden tuottajana on tarvetta etenkin Itä-Suomen alueella. Mäntyharjun kunta kannattaa sitä, että lähtökohtana on edelleen, että Vaalijalan palvelutoiminta pysyy yhtenä kokonaisuutena. On perusteltua, että Vaalijala jatkaa palvelutuotantoaan kehyssuunnitelman mukaisesti varautuen kuitenkin siihen, että sote-maakuntauudistus voi aiheuttaa muutostarpeita toimintaan.

On tärkeää, että Vaalijalan ja sen palveluita käyttävien kuntien ja kuntayhtymien palveluketjut ovat saumattomia ja asiakkaiden tarpeet huomioon ottavia.  Harvoin peruspalveluilla voidaan korvata kaikkia asiakkaan tarvitsemia erityispalveluita, joten on hyvä, että alueellamme on valtakunnallisesti tunnustettu erityispalveluiden tuottaja. Myös Vaalijalan on huolehdittava siitä, että palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. On perusteltua, että Vaalijala jatkaa Sateenkaaren erityiskoulun ylläpitäjänä.

2. Liikkuvia kuntoutuspalveluja kunnissa periaatteessa toivotaan, mutta valmius niitä ostaa on edelleen vähäinen. Millä tavoin Vaalijalan tulisi edistää asiaa?

Liikkuvat palvelut ovat pääsääntöisesti peruspalveluja ja yksi tapa järjestää palveluja. Liikkuvilla palveluilla voidaan korvata nykyisiä palveluja kustannustehokkaasti. Tavoitteidensa mukaisesti Vaalijalan kuntayhtymän palvelutoiminta keskittyy myös jatkossa entistä enemmän erityisen vaativiin, erityisosaamista edellyttäviin palveluihin. Yhteistyötä on tehtävä etenkin Essoten toimijoiden kanssa.

3. Vaalijalan talous on ollut viimeiset vuodet vahvempi kuin julkisilla sote-palvelujen tuottajilla yleensä. Onko asiasta haittaa?

Vaalijan kuntayhtymä on tarjonnut erityispalvelujaan valtakunnallisesti, josta Vaalijalle on kertynyt merkittävä määrä palvelutuloja. Tämä on myönteinen kehityssuunta ja Vaalijalan kuntayhtymän vahvuus, johon Vaalijalla on hyvät edellytykset panostaa jatkossakin.  Ulkopuolelta saatavat myyntituotot helpottavat myös kuntayhtymän omistajien laskutuspainetta.

Vaalijalan kustannusten kasvu on ollut huomattavan korkeaa viime vuosina verrattuna muihin sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksiin. On syytä muistaa, että Vaalijalan omistavat sen jäsenkunnat, joiden talous on haasteellinen. Mäntyharjun osalta Vaalijalan laskutus on osa Essoten laskutusta.  On tärkeää, että niin Essote kuin Vaalijala yhdessä suunnittelevat ja kehittävät ko. palveluita ilman keskinäistä kilpailua asiakaslähtöisesti. Viime kädessä molempien kuntayhtymien laskut maksavat niiden omistajat ja suotavaa on, että palvelut on mitoitettu oikein niiden tarpeeseen nähden.

4. Kiinnostaisiko lausunnonantajaa osallistua Vaalijalan kuntakokoukseen vuosittain?

Mäntyharjun kunnalla on kiinnostusta osallistua vuosittain Vaalijalan kuntakokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus antaa Vaalijalan kehyssuunnitelmasta 2021-2023 edeltä ilmenevän lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)