Kunnanhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Järvenpää Juho ja Anne / ostotarjous määräalasta ja kiinteistön myyntitarjous (lisäpykälä)

MjuDno-2018-291

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Juho ja Anne Järvenpää ovat ostaneet Mäntyharjun kunnalta omakotitalotontin Lietjärven rannalta vuonna 2013 (KH 12.8.2013 § 137).
Kauppahinta oli 50.000 €.
Järvenpäät ovat kuntaan 25.4.2018 saapuneella kirjeellä esittäneet, että kunta ostaisi heidän omistamansa omakotitontin 507-426-1-621 Lietjärven rannalta 50.000 € kauppahinnalla. Ja Järvenpäät ostaisivat Mäntyharjun kunnalta noin 1286 m2 tontin Tervaniemen alueelta 5.144 € kauppahintaan (+ valokuituliittymän arvo).

Perustelut
Työpaikkavaihdosten ja perhekoon kasvamisesta johtuen meillä ei ole ollut mahdollisuutta aloittaa rakentamista Lietjärven omakotitontille. Nyt kun lapset alkavat olemaan koulu- ja harrastusiässä ja työt ovat muualla, etsimme rakennuspaikkaa lähempänä koulua ja harrastuksia.

Mäntyharjun kunta omistaa Siirlahti - Tervaniemen kaava-alueella olevan tilan 507-413-9-259. Järvenpäät rakentaisivat mielellään tulevan korttelissa 604 sijaitsevalle noin 1286 m2 omakotitontille.
Mäntyharjun kunnanhallitus on 14.1.2008 § 1 vahvistanut alueen hinnaksi 4,0 € / m2. Alueella ei ole kunnallistekniikkaa. Kunnallistekniikan Järvenpäät ovat valmiit rakentamaan omalla kustannuksellaan. 
Mäntyharjun kunta on myynyt aiemmin tontin vastaavassa tilanteessa v. 2011 (KH 4.7.2011 § 96).

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. päättää, että Siirlahti - Tervaniemen alueella olevan tilan 507-413-9-259 korttelissa 604 olevat liitekarttaan merkityt tontit (3 kpl) tulee laittaa julkisesti varattaviksi maanantaina 4.6.2018;
 2. toteaa, että alueelle tulee laatia kunnallistekniikan kokonaisuunnitelma ja että nyt varattaviksi tulevat tontit tulee liittää kunnallistekniikkaan;
 3. edellyttää, että kunnallistekniikan rakentamisen mahdollistava rahoitusesitys tuodaan käsittelyyn kokonaissuunnitelman valmistuttua;
 4. viittaa em. päätöskohtiin vastauksessa Anne ja Juho Järvenpään esitykseen ja toteaa, että tontin varauksessa tulee noudattaa kunnassa olevaa yleistä käytäntöä. Mikäli esityksen tekijät varaavat kaava-alueelta rakennusvalvollisuuden piirissä olevan vakituiseen asumiseen tarkoitetun tontin, on kunta valmis lunastamaan Järvenpäiden kunnalta ostaman Lietjärven rannalla sijaitsevan  omakotitalotontin hintaan 50.000 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Järvenpää Juho ja Anne, tekninen johtaja, maankäyttöinsinööri, vesihuoltomestari, paikkatietokäsitteljä, rakennustarkastaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • ​kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mäntyharjun kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mäntyharjun kunnanhallitus.


Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:
Postiosoite: PL 76
Käyntiosoite: Asematie 3
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksi: (015) 770 1212
Puhelinnumero: (015) 770 111
Kunnan kirjaamon aukioloaika: klo 9-15

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.