Kunnanhallitus, kokous 7.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Lyytikäinen Mikko eroaminen sivistyslautakunnasta / uuden jäsenen vaali

MjuDno-2018-292

Valmistelija

  • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikko Lyytikäinen on 25.4.2018 kuntaan saapuneella kirjeellä pyytänyt eroa sivisyslautakunnan jäsenyydestä.

Perusteluina: esteellisyys, työsuhde Mäntyharjun kunnassa sivistyslautakunnan toimialalla.

Sovellettavat lait ja ohjeet:
Kuntalaki 70 § 3 mom. Suostumus luottamustoimeen ja ero luottamustoimesta Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron
myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Kuntalaki 74 § Vaalikepoisuus muihin toimielimiin
Tasa-arvolaki 4 a § 2 mom.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. myöntää Mikko Lyytikäiselle eron sivistyslautakunnan jäsenyydestä;
  2. valitsee Lyytikäisen tialle uuden jäsenen sivistyslautakuntaan toimikauden 2017-2021 loppuajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

 Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. (Kuntalaki 91 §).