Kunnanvaltuusto, kokous 10.5.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 23 Hallintosääntöuudistus 1.8.2021

MjuDno-2021-330

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan nykyinen hallintosääntö on tehty Kuntaliiton vuonna 2016 laatiman hallintosääntömallin mukaisesti. Viimeisimmät muutokset / lisäykset kunnanvaltuusto on hyväksynyt 18.12.2017 § 80 (maanvuokrasopimusten hyväksyminen ja 11.11.2019 § 62 talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen).

Kuntaliitto on 2020/2021 päivittänyt hallintosääntömallia mm. tiedonhallinnan, sähköisten kokousten ja normaalista toimivallasta poikkeamisen osalta. Kunnan hallinnonuudistuksen valmistelutyö on edennyt ja hallintosääntöä onkin päivitetty sekä Kuntaliiton uuden mallin että hallinnonuudistustyön osalta.

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalaki.

Uuteen hallintosääntöön on lisätty omiksi luvuksi
- luottamushenkilöiden, viranhaltijoiden ja työntekijöiden taloudellisten etuuksien perusteet eli palkkiosääntö ja
- Mäntyharjun kunnan poikkeusolojen johtosääntö.. 

Hallintosääntöä on käsitelty valtuustoseminaarissa 6.4.2021.

Kuntalain 14 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää hallintosäännöstä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

  1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön ja
  2. päättää, että se tulee voimaan 1.8.2021.

Päätös

Hyväksyttin.

 

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosääntöluonnosta täydennetään seuraavilla toimivalta lisäyksillä, jotka perustuvat oppivelvollisuuslakiin.

24 § Sivistyslautakunta, lisäys

kohdaksi 6: Oppivelvollisen opiskelupaikan osoittamisesta;
Kohdaksi 7: Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä
Kohdaksi 10: matkakorvauksesta oppivelvolliselle hakemuksen perusteella
Kohdaksi 11: maksuttomuuden pidentämisestä hakemuksen perusteella
Kohdaksi 12: majoituskorvauksesta oppivelvolliselle hakemuksen perusteella


27 d § Sivistysjohtaja, lisäys

Kohdaksi 32: päättää oikeudesta maksuttomaan koulutukseen oppivelvollisuuslain 16.1 §:n mukaisesti
Kohdaksi 33: päättää maksuttomuuden pidennyksestä ilman hakemusta oppivelvollisuus lain 16.4 §:n mukaisesti
Kohdaksi 34: päättää oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asujen ja -aineiden maksuttomuudesta
Kohdaksi 35: päättää oppivelvollisuus lain 17.2 §:ssä tarkoitetuista maksuista.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus hyväksyy tehtäväksi hallintosääntöluonnokseen em. lisäykset sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan toimivaltojen osalta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asia käsiteltiin §:n 84 jälkeen.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan, poistuen klo 18.31.

Kuvaus

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosäännön 28.4.2021.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

  1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön ja
  2. päättää, että se tulee voimaan 1.8.2021.