Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 LISÄPYKÄLÄ: Kisalan peruskorjaus ja laajennus (lisäpykälä)

MjuDno-2018-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnanvaltuusto on 4.3.2019 § 6 hyväksynyt Kisala laajennuksen hankesuunnitelman ja laajennusosan urakkahintojen yhteissummana enintään viisi miljoonaa euroa.

Valtuusto on 1.7.2019 § 46 päättänyt toteuttaa urheiluhalli Kisalan laajennushankkeen saatujen tarjousten perusteella ja hyväksynyt hankkeen kokonaiskustannusarvioksi 5 559 717 €.

Valtuusto on talousarviokäsittelyssä hyväksynyt teknisen lautakunnan 28.10.2019 § 88 esittämän investoinnin määrärahan suunnitelmavuodelle 2021 urheiluhalli Kisalan vanhan rakennusosan korjauksiin 750 000 €. 

Kisala laajennuksen sekä vanhan rakennuksen toiminnallisuus on tarkasteltu teknisen toimen teknisen johtajan ja liikuntapaikkamestarin johdolla. Kisala hankkeen ohjausryhmä on käsitellyt myös toiminnallisuutta kokouksissa 14.11.2019, 2.12.2019, 27.1.2020. Toiminnallisuuden tarkasteluun ja suunnitteluun on lisäksi osallistunut Mäntyharjun virkistys Marita Mattila, Mäntyharjun Judon Marko Konttinen ja Marko Honkonen. Toiminnallisuuden tarkastelulla on muodostettu käsitys monipuolisista liikuntamahdollisuuksista, jotka on esitelty sivistysjohtajalle ja opettajille 11.2.2020. Toiminnallisuuden suunnittelu täydentää ja osaltaan muuttaa hyväksyttyä hankesuunnitelman 5.4.2018 sisältöä. Toiminnallisuuden muutokset esitellään tekniselle lautakunnalle, ja hyväksytetään kunnanhallituksella sekä kunnan valtuustolla.

Laajennushankkeen kokonaiskustannusarvio tulee tarkastella uudelleen muuttuneiden suunnitelmien johdosta. Suunnitelma muutokset käsittävät välttämättömiä toimenpiteitä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi sekä täydentävät urakkalaskentavaiheen suunnitelmia virheiden ja puutteiden osalta. 

Tekninen johtaja esittelee tekniselle lautakunnalle lisä- ja muutostyönimikkeet, jotka ovat toteutuneet 18.2.2020 mennessä. Lisä- ja muutostöiden kustannusvaikutusten arviointi on kesken ja urakoitsijoiden sekä suunnittelijoiden kanssa on sovittu erilliset lisäkustannusten ja hyvitysten läpikäynti kokoukset. Tekniselle lautakunnalle esitetään 18.2.2020 tilanne ja tiedossa olevat urakoiden lisä- ja muutostyöt, lisäsuunnittelutehtävät ja tilaajan erillishankinnat, joiden perusteella laajennushankkeen uusi kustannusennnuste laaditaan kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä. Vanhan Kisala rakennusosan kustannusarvio laaditaan korjaussuunnitelmien valmistumisen jälkeen kevään 2020 aikana.

Lisä- ja muutostöiden nimikkeet urakkakohtaisesti:

Rakennusurakka: RU1-RU33, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Putki- ja ilmanvaihtourakat: LVIU1-LVIU13, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Sähköurakka: SU1-SU10, lisätöiden ja hyvitysten käsittely kesken.
Rakennusautomaatiourakka: AU1-AU2, lisätyöt hyväksytty.

Suunnittelun lisätehtävät:

ARK ja pääsuunnittelu: Lisäsuunnittelut tehty vaaditussa laajuudessa. Tilaajan varustelut ja ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana. Pääsuunnittelun ja arkkitehtisuunnittelun osalta suunnittelu virheitä ja puutteita.
RAK-suunnittelu: Lisäsuunnittelut tehty vaaditussa laajuudessa. Tilaajan varustelut tarkentuneet urakan aikana. Rakennesuunnittelussa virheitä ja puutteita runkorakenteen sekä rakennuksen tuentajärjestelmissä.
LVIA-suunnittelu: LVIA1-LVIA2, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan varustelut ja ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana.
Sähkösuunnittelu: SÄH1-, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan varustelut ja ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana. Viranomaisvaatimus paloilmoitinjärjestelmän laajentamisesta vanhaan rakennukseen.
GEOsuunnittelu: GEO1-GEO2, lisäsuunnittelut tilattu. Tilaajan ulkoalueiden toimenpiteet tarkentuneet urakan aikana, osittain vanhan rakennuksen korjausten lisätutkimuksia ja suunnittelutehtäviä.
Valvojien lisätehtävät 1-8.

Tilaajan erillishankinnat:

Tekojääradan sähköliittymän ja pääkeskuksen muutostyöt, johtuen Kisala hankkeesta, tilattu ja käynnissä.
Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut, tilattu ja käynnissä.
AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu tilataan kevään aikana.
Irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat laajennushankkeelle sekä vanhan rakennuksen korjauksille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. Merkitsee tiedoksi laajennushankkeen muuttuneen kustannustilanteen asiakohdat, jotka tarkentuvat viralliseksi rakentamisvaiheen kustannusennusteeksi kunnanhallituksen käsittelyyn mennessä.
 2. Merkitsee tiedoksi toiminnallisuuden täydentävät suunnitelmat, jotka on laadittu yhteistyössä ohjausryhmän, Mäntyharjun virkistyksen ja Mäntyharjun judon kanssa. Toiminnallisuus on esitelty sivistystoimelle ja opettajille 11.2.2020. Toiminnallisuuden muutokset täydentävät hankesuunnittelua.
 3. Merkitsee tiedoksi vanhan Kisalan suunnitteluvaiheen.
 4. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle laajennushankkeen uuden kustannusennusteen hyväksymistä ja lisämäärärahan myöntämistä.
 5. Esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle hankesuunnitelmaa täydentävän toiminnallisuuskokonaisuuden hyväksymistä, jonka perusteella irtaimisto- ja varustehankinnat suunnitellaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan urheiluhallin käyttäjätarvekartoituksen mukaisiin hankintoihin on varattu vuoden 2020 investointiosaan 100 000 euroa. Hankkeen edetessä tarkentuneiden suunnitelmien mukaisia hankintoja tavoitellun toiminnallisuuskokonaisuuden saavuttamiseksi ovat:

 • Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut ja sähköinen tilavarausjärjestelmä
 • AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu, laitehankinta ja asennus
 • Muun irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat

Kunnan teknisen toimialan laskelmien mukaan AV- järjestelmän, sähköisen varausjärjestelmän sekä muun irtaimiston ja urheiluvälineiden kokonaishankintahinta tulee olemaan noin 240 000 euroa. Hankinnoista tehdään kilpailutukset (Sansia) kahdessa eri vaiheessa: 1) liikuntavarusteet ja varausjärjestelmä sekä 2) av-järjestelmä ja irtokalusteet. Tarkemmat toimitusajat varmistuvat myöhemmin. Hankintojen on suunniteltu toteutuvan pääosin kuluvan vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2020 investointimäärärahaan 140 000€ euron lisäystä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,  että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15