Kunnanvaltuusto, kokous 14.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoaminen

MjuDno-2019-735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Karttaako Oy on toimittanut kuntaan 25.10.2019 päivätyt kaava-asiakirjat koskien Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista.

Suunnittelualue sijoittuu Mäntyharjun kuntakeskuksen itäpuolelle Survaanniemeen, Kallaveden ja Survaanlammen rannalle. Suunniteltava kokonaisuus muodostuu tiloista 507-408-1-25 Lampila, 507-408-1-182 Survaanniemi, 507-408-1-213 Survaankallio ja 507-408-1-217 Koppelo. Suunnittelualueella on voimassa Survaanniemen ranta-asemakaava (alkup. rantakaava), joka on hyväksytty Mäntyharjun kunnanvaltuustossa 30.9.1993 § 91 ja edelleen Lääninhallituksessa 20.6.1994 § 340.

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamisen tavoitteena on saattaa tuore Kallaveden rantayleiskaava ohjamaan alueen rakentamista. Survaanniemen ranta-asemakaava on ajatuksiltaan vanhentunut ja pienet sisämaan rakennuspaikat eivät ole olleet vapaa-ajan rakentajia houkutteleva vaihtoehto. Kaava on siten jäänyt käytännössä täysin toteutumatta. Yleiskaava on laadittu Survaanniemen alueelle siitä näkökulmasta, että ranta-asemakaava kumotaan kokonaisuudessaan ja yleiskaava jää voimaan alueelle ohjaamaan rakentamista.

Kaavan kumoamisen myötä poistuu myös ranta-asemakaavan alainen maisematyölupavelvoite.

Kaavaratkaisulla kumotaan M-aluetta 35,96 ha, sm-aluetta 8,94 ha, VV-aluetta 0,77 ha, VL-aluetta 7,43 ha, LV-aluetta 0,33 ha, RA-aluetta 2,52 ha ja RM-aluetta 0,22 ha. Tiealuetta kumoutuu 1,81 ha.

Rakennusoikeutta RA -alueilla kumoutuu 16 x 80 k-m2 = 1 280 k-m2.
Rakennusoikeutta RM -alueella kumoutuu 1 x 120 k-m2 = 120 k-m2.
Rakennusoikeutta VL -alueella kumoutuu 1 x 50 k-m2 = 50 k-m2.
Rakennusoikeutta VV -alueella kumoutuu 1 x 80 k-m2 = 80 k-m2.
Rakennusoikeutta asemakaava-alueella kumoutuu yhteensä 1 530 k-m2.

Kumoamisen myötä voimaan tuleva yleiskaava sallii kumottavan asemakaavan alueella rakentamiselle maksimissaan 1 380 k-m2.

Kumoamisen myötä voimaan tulevassa Kallaveden rantayleiskaavassa on otettu huomioon alueen puolustusvarustukset muinaismuistomerkinnöin ja niiden aluerajauksia on täsmennetty vastaamaan todellista tilannetta. Myös alueen luontoarvot on selvitetty yleiskaavoituksen yhteydessä ja ne on tarvittavilta osin otettu huomioon yleiskaavaratkaisussa. Alueen yksityisten maanomistajien rakennuspaikat on osoitettu yleiskaavalla ja niiden rakennusoikeudet vastaavat nykytasoa. Kumoaminen ei siten heikennä maiseman, luontoarvojen tai kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä alueella eikä heikennä maanomistajan asemaa ranta-asemakaavaan verrattuna.

Aloite Survaaniemen ranta-asemakaavan kumoamiseen on tullut alueen maanomistajilta sekä kunnalta jo Kallaveden rantaosayleiskaavan laatimisen aikaan. Tästä syystä kumoamistarve on ollut tiedostettuna jo pitempään ja siten kaava on todettu vireillä olevaksi vuoden 2018 kaavoituskatsauksessa (khall 7.5.2018 § 69). Kaavan tultua vireille jo kaavoituskatsauksen myötä, voidaan prosessissa siirtyä suoraan kaavaehdotusvaiheeseen ja asettaa kaavaehdotus julkisesti nähtäville ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot viranomaisilta. Alueen maanomistajia ja lähimpiä naapureita tulee tiedottaa kaavan kumoamisesta kirjeitse.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. hyväksyy laaditut kaava-asiakirjat,
 2. asettaa kaavan kumoamista koskevat asiakirjat MRA 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville sekä
 3. pyytää lausunnot viranomaisilta (MRA 28 §) ja järjestää osallisille tiedottamisen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Lamponen, paikkatietokäsittelijä, markku.lamponen@mantyharju.fi

Kuvaus

Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamista koskeva ehdotusaineisto on ollut Mäntyharjun kunnan teknisellä osastolla ja internetsivuilla virallisesti nähtävillä 28.5.-30.6.2020. Ranta-asemakaavan kumoamisen nähtävillä olosta on ollut kuulutus kunnan virallisella ilmoitustaululla, internetsivuilla ja kuulutus on lisäksi julkaistu Pitäjänuutiset-lehdessä 28.5.2020. Lisäksi kaava-alueen lähimpiä naapureita on tiedotettu kaavaehdotuksen nähtävillä olosta kirjeitse.

Osalliset ovat voineet jättää kaavaehdotuksesta muistutuksen. Ranta-asemakaavaehdotuksesta on pyydetty lausunnot Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mäntyharjun rakennuslautakunnalta, Fingridiltä ja Etelä-Savon ELY-keskukselta.

Asiakirjoista saapui neljä pyydettyä lausuntoa, mutta ei yhtään muistutusta. Lausuntojen referaatit sekä niihin annetut vastineet ovat kaavaselostuksen liitteenä. Kaavan laatija on vastineessaan todennut, että lausunnot eivät anna aihetta muutoksiin kaavaratkaisussa, joten kaavalle pyydetään hyväksymiskäsittelyn aloittamista.

Kaavaehdotuksesta jätetyt lausunnot ovat oheismateriaalina kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta

 1. merkitsee tiedoksi saapuneet lausunnot,
 2. hyväksyy kaavanlaatijan vastineet,
 3. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle Survaanniemen ranta-asemakaavan kumoamisen hyväksymistä (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Kaavanlaatija DI Jarmo Mäkelä oli kokouksessa läsnä tämän asian käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto kumoaa Survaanniemen ranta-​asemakaavan (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto kumoaa Survaanniemen ranta-asemakaavan (MRL 52 §).

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Pöytäkirja on asetettu nähtäville 17.9.2020.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Valitusviranomainen  Itä-Suomen hallinto-oikeus
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Puhelin: 029 5642 500
Faksi: 029 5642 501
Aukioloaika: klo 8.00-16.15 

Valitusoikeus ja valitusperuste
Valtuuston päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä kunnan jäsen. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Valitusoikeus on myös maakunnan liitolla ja kunnalla, joiden alueella kaavassa osoitetulla maankäytöllä on vaikutusta. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä on toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon silloin, kun päätöksen sisältävä pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi (MRL 188 §).

Valituskirjelmän sisältö
Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 3. perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä:

 1. päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 2. selvitys pöytäkirjan nähtävillepanopäivästä, ellei asia muutoin ilmene asiakirjoista, sekä
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perile toimittaminen
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valitus voidaan toimittaa myös telekopiona tai sähköpostitse.


Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.