Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Itä-Suomen päihdehuollon ky yhtymävaltuusto 2021

MjuDno-2021-248

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsen kunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka 12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 % eli yhteensä näillä kaupungeilla on 54 % osuus kuntayhtymän peruspääomasta.
Kuntayhtymällä ei vuoden 2020 aikana ole ollut mitään toimintaa. Kuntayhtymän purkuun liittyvät toimenpiteet (kiinteän omaisuuden myynti ja arkiston siirto) on tehty. Palvelutuotanto on loppunut vuonna 2018. Kuntayhtymän omaisuus on pankkitilillä olevat varat noin 1,4 miljoonaa euroa. Mäntyharjun kunta hoitaa kirjanpidon ja asiakirjahallinnan.
Luottamushenkilöorganisaatioita ovat yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto, jotka on koostettu perussopimuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.

Kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei ole kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tästä käynnistyi hallintoriita-asia, jonka käsittely on hallinto-oikeudessa kesken. Edellä mainitun johdosta kuntayhtymän purkautuminen on viivästynyt eikä ole tietoa, milloin riita-asia saisi lopullisen ratkaisun.

Voimassa oleva perussopimus on hyväksytty 2015 ja sen mukaan peruspääomia ei palauteta eroaville kunnille. Perussopimuksen syntymiseen liittyi monia eri mielipiteitä ja erimielisyydet liittyivät eritoten siihen, palautetaanko peruspääoma tai osa siitä eroavalle jäsenkunnalle.

Isoimmat jäsenkunnat eli Kuopio, Kotka, Kouvola ja Mikkeli ovat valmistelleet sovintoratkaisua riita-asiaan. Neljän jäsenkunnan viranhaltijat ovat tavanneet Teams -neuvottelussa hallintoriidan käynnistäneiden Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran edustajat 30.11.2020. Neuvotteluissa saavutettiin seuraava viranhaltijoiden välinen neuvottelutulos:
"Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista".

Imatran, Joensuun ja Lappeenrannan kaupunginhallitukset ovat hyväksyneet osaltaan sovintoesityksen ja ovat lupautuneet vetämään hallintoriita-asian pois oikeudesta, mikäli kuntayhtymän kaikki nykyiset 36 jäsenkuntaa myös hyväksyvät sovintoesityksen.

Sovintoesitys on hyväksytty Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän toimielimissä (yhtymähallitus 24.2.2021 ja yhtymävaltuusto 23.3.2021) ja esitetään jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi 31.5.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Mäntyharjun kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkamiseen liittyvässä hallintoriita-asiassa saavutetun neuvottelutuloksen, jolla kuntayhtymän varat jaetaan kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa.
Osapuolet vastaavat itse omista oikeudenkäyntikuluistaan. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa.

Kirjeen liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Jokaista jäsenkunnan valtuustoa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille.
Varojen palauttamista varten tarvitaan myös jokaiselta kunnalta tilinumero, jolle kunnalle kuuluvat varat voidaan palauttaa. Pöytäkirjanote käsittelystä sekä tilinumero tulee lähettää osoitteeseen toimisto@tuustaipale.fi tai maria.narhinen@tuustaipale.fi. Rahat palautetaan siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat tämän vuoden puolella. Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin kunnalle palautettavasta summasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen 2021 ja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen 2021 ja esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15