Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 94 Kiinteistöveroprosentit 2022

MjuDno-2021-752

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöverolain mukaan kuntien on vuosittain päätettävä seuraavan vuoden kiinteistöveroprosentit ja ilmoitettava ne verohallinnolle marraskuun 17. päivään mennessä.

Kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin.
Kiinteistöveroprosentit määrätään laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa ja prosentin sadasosan tarkkuudella.

Kunnanvaltuusto määrää (KiintVL 11,12, 12a,12b, 13 ja 13a §);
- yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93-2,00
- vakituisen asunnon veroprosentti 0,41-1,00
- rakentamaton rakennuspaikka 2,00-6,00
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93-2,00

Kunnanvaltuusto voi määrätä (KiintVL 13 a ja 14§)
- Yleishyödyllisen rakennuspaikan veroprosentti 0,00-2,00
- voimalaitoksen veroprosentti 0,00-3,10

Kunnanvaltuusto on päättänyt vuodelle 2021 seuraavat kiinteistöveroprosentit
- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13a §)
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka (KvL 12a §) 4,10 %
- muut rakennukset (KvL 13 §) 1,15 %

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraaviksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13 a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka  (KvL 12a §) 4,10 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.

 

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösehdotustaan "rakentamattoman rakennuspaikan" (KvL 12 a §) kiinteistöveroprosentin osalta 2,00 prosentiksi.

 

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

 

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit vahvistetaan seuraaviksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13 a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka  (KvL 12a §) 2,00 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää vuoden 2022 kiinteistöveroprosentit seuraaviksi:

- yleinen kiinteistöveroprosentti (KvL 11 §) 1,10 % (sis. yleishyödylliset yhteisöt (KvL 13 a §))
- vakituinen asunto (KvL 12 §) 0,55 %
- rakentamaton rakennuspaikka  (KvL 12a §) 2,00 %
- muiden asuinrakennusten veroprosentti (KvL 13 §) 1,15 %.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15