Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Talousarviolainan nostaminen

MjuDno-2021-759

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksyessään vuoden 2021 talousarvion oikeuttanut kunnanhallituksen ottamaan 7,0 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2021, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja /tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.

Kunta on nostanut vuonna 2021 käyttötalouden menoihin 6,0 milj. euroa kuntatodistuslainaa. Lisäksi vuoden 2021 loppuun mennessä tulee rahoitettavaksi investointeja / talousarvion käyttötalouden menoja arviolta 2,0 milj. euroa. Tavoite on, että kuntatodistuksilla hoidetaan kassan maksuvalmius vuoden aikana ja tarvittava lainoitus sidotaan pitkiin viitekorkoihin vuoden loppuun mennessä.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuodelle 2021  3,053 milj. euron investointiohjelman.

Mäntyharjun kunnalla on tilanteessa 30.9.2021 lainaa yhteensä 20,667 milj. euroa, josta lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. euroa.

Lainatarjoukset 8,0 milj. euron lainasta on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä Nordea Bank Oyj:ltä ja Suur- Savon Osuuspankkilta.
Tarjoukset on pyydetty  20 vuoden laina-ajalle 10 vuoden kiinteälle korolle. Lyhennykset tasaerinä. Optiona pyydettiin mahdollisuus viiden vuoden lyhennysvapaaseen.
Määräaikaan mennessä saatiin tarjoukset kaikilta em. pankeilta.

Tarjouksissa mainitut korot ovat pyyntöajankohdan indikaatioita. Luoton korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista.

Saadut tarjoukset ovat luottamuksellisia ja tarkoitettu vain tarjouksen saajan ja tämän neuvonantajana toimivien tahojen käytettäväksi, eikä tarjousten sisältöä saa ilmaista muille ilman suostumusta.
Liitteenä olevat tarjousasiakirjat ovat em. perusteella salaisia eikä niitä tai niiden sisältämää tietoa saa antaa kolmannelle osapuolelle tiedoksi. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnanvaltuusto hyväksyy  Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen lainasta korkovaihtoehto 1.mukaisena. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan korko sidotaan  10 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon siten, että korkoindikaatio tilanteessa 18.10.2021 on 0,500% p.a. sisältäen marginaalin. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy  Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen lainasta korkovaihtoehto 1.mukaisena. Laina-aika on 20 vuotta. Lainan korko sidotaan  10 vuoden koronvaihtosopimuskorkoon siten, että korkoindikaatio tilanteessa 18.10.2021 on 0,500% p.a. sisältäen marginaalin. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15