Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Tuloveroprosentti 2022

MjuDno-2021-750

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuuston on päätettävä viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.

Veromenettelystä annetun lain (1558/95) 91a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa verohallitukselle viimeistään verovuotta edeltävän vuoden marraskuun 17. päivänä tuloveroprosentin suuruus. Tuloveroprosentti ilmoitetaan nejännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 29.6.2021/616 mukaan kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti. Tällöin kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella.

Kuntien vuoden 2023 tuloveroprosentiksi säädetään lailla kunkin kunnan vuoden 2022 veroprosentti vähennettynä samalla prosenttiyksikkömäärällä kaikissa kunnissa.
Kuntatalousohjelmassa 2022-2025 esitetty arvio alennuksesta on 12,39 prosenttiyksikköä, kun se vielä hallituksen esityksessä 241/2020 oli 13,26 prosenttiyksikköä. Lopullinen alennus on määrä tarkentaa myöhemmin uusimpien laskelmien pohjalta keväällä 2022. Päättäessään vuoden 2022 veroprosenteistaan kunnat päättävät käytännössä myös vuoden 2023 veroprosenttinsa.

Yksittäinen kunta saa valtionvarainministeriön vuosittain vahvistaman jako-osuuden mukaisen määrän veroja kuntaryhmän osuudesta. Yksittäisten kuntien jako-osuudet määräytyvät kunkin kunnan yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellisena osuutena kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.

Yritystoimintaerä muodostetaan yhteisölle maksuunpantujen verojen perusteella. Jos yhteisöllä on toimipaikka vain yhdessä kunnassa, yhteisövero ohjataan tälle kunnalle. Jos toimipaikkoja on useammassa kunnassa yhteisölle maksuunpantu vero jaetaan toimipaikkakuntien kesken toimipaikkojen kuntakohtaisen henkilöstömäärän suhteessa.

Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan yhteisöverokertymä talousarviovuonna 2022 on 2,8 M€. Muutos vuoden 2021 toteutuvasta kertymästä -25,6 %.

Alustavan tiedon (Kuntaliiton veroennuste) mukaan Mäntyharjun kunnan kunnallisvero talousarviovuonna on esitetyllä veroprosentilla 20,75 vuonna 2022  17,5 M€.

Kunnan suhteellinen osuus kohdistettavasta mesäverosta määräytyy kuntakohtaisesti kantorahatulojen perusteella, mikä lasketaan kuntakohtaisten hakkuumäärien ja kantohintojen tulona.

Kiinteistöveroprosenttien suuruudesta päättää kunnanvaltuusto erikseen.

Koko maan (painotettu maksuunpantua kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla) kunnallisveroprosenttien keskiarvo on 20,02 vuonna 2021.
Etelä-Savon keskimääräinen tuloveroprosentti on 21,94 vuonna 2021.

Valtuusto on 9.11.2020 § 48 päättänyt Mäntyharjun tuloveroprosentiksi 20,75. 

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa on lähdetty nykyisen ansiotuloprosentin mukaisesta määrästä 17,5 M€, joka mahdollistaisi Kuntalain edellyttämän tasapainoisen taloussuunnitelman. Talousarviovalmistelussa ei kuitenkaan ole huomioitu mahdollista kunnalle tulevaa Essoten palkkaharmoinisoinnin lisälaskutusta (n. 977 000 euroa), koska sitä ei ole huomioitu lausunnolla olevassa Essoten talousarvion 2022 tuloslaskelman kuntien maksuosuuksissa. Varautuminen lisälaskutukseen edellyttäisi Mäntyharjussa yhden tuloveroprosenttiyksikön korotusta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentin suuruudeksi päätetään 20,75 %.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää Mäntyharjun kunnan vuoden 2022 tuloveroprosentin suuruudeksi 20,75 %.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15