Kunnanvaltuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Valtuustoaloite / Mäntyharjun tulee ottaa käyttöön sähköinen etäkokousmahdollisuus kaikissa kunnana toimielimissä (lisäpykälä)

Kuvaus

Valtuutettu Toni Maczulskij jätti valtuuston puheenjohtajalle Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmän puolesta seuraavan aloitteen:

"Valtiovarainministeriö on julkaissut tammikuussa 2019 oppaan kuntien sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen päätöksentekomenettelyn käyttöönottoon. Julkaisun esipuhe kuuluu seuraavasti: "Työn monipaikkaisuus ja digitalisaatio haastavat kuntia kehittämään ja käyttöönottamaan uusia sähköisiä etätöiden, kokousten ja päätöksenteon sovelluksia. Digitalisaation myötä työskentelymenetelmät ja tekniikat kehittyvät ja monipuolistuvat. Etätyöt lisääntyvät ja digitaalisuus luo mahdollisuuksia työtapojen ja -paikkojen monimuotoutumiselle. Myös kesäkuun 2017 alusta alkaen sovellettu uusi kuntalaki kannustaa kuntia soveltamaan ja kehittämään kunnallista päätöksentekoa huomioiden työskentelytapojen ja digitalisaation kehittyminen sekä monipaikkaisuuden lisääntyminen."

Mäntyharjun kunnanhallitus on kokouksessa 1.2.2021 käsitellyt aihetta § 25 Toimielinten sähköiset kokoukset ja hyväksynyt Sähköisen kokouksen toimintaohjeen.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Sähköisen kokouksen toimintaohjetta päivitetään viipymättä niin, että luottamustehtävän hoitaminen on mahdollista sähköistä etäkokousmahdollisuutta käyttäen kaikissa kunnan toimielimissä. Jotta aloitteen tavoite toteutuu, niin toimintaohjeen päivitys vaatii ainakin lauseen: "Toimielimen puheenjohtaja päättää pidetäänkö kokous sähköisenä kokouksena" poistamista toimintaohjeesta.

Mäntyharjussa 15.11.2021

Toni Maczulskij, Tiina Maczulskij, Piia Mäkilä, Antti Mustonen, Jani Paasonen
Mäntyharjun Puolueisiin Sitoutumattomien valtuustoryhmä"

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää aloitteen kunnanhallitukselle toimenpiteitä varten.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)