Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Kunnanhallitukselle osoitettava kysymys Hs 116 § / Kirkonkylän entinen koulu

MjuDno-2021-623

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Antti Mustonen jätti kunnanhallitukselle osoitetun hallintosäännön 116 § mukaisen kysymyksen, koskien Kirkonkylän entistä koulua.

Pyydämme kunnanhallitukselta selvitystä:
- kuinka paljon ovat kirkonkylän entisen koulun ylläpitomenot ja
- mitä kunta aikoo tehdä kirkonkylän entisen koulun rakennuksille ja tontille?

Mäntyharjussa 2.38.2021
Antti Mustonen, Tiina Maczullskij, Toni Maczulskij, Piia Mäkilä, Jani Paasonen, Ari Hartonen, Timo Kuoksa, Ulla Sohlman ja Ari Kokkola.

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Hallintosäännön 116 §:n mukaan:
"Vähintään neljäsosa vltuutetuista voi tehdä kunnanhallitukselle kirjallisen kysymyksen kunnan toiminnasta ja hallinnosta.
Kunnanhallituksen on vastattava kysymykseen viimeistään valtuuston kokouksessa, joka ensiksi pidetään 2 kuukauden kuluttua kysymyksen tekemisestä.
Jos  kysymystä käsiteltäessä tehdään kannatettu ehdotus tilapäisen valiokunnan asettamisesta velittämään kysymyksessä tarkoitettua asiaa, valtuuston on päätettävä, asetetaanko tilapäinen valiokunta. Muuta päätöstä asiassa ei tehdä."

Kirkonkylä koulun toimita on lakannut syksyllä 2020. Koulun toiminta on tapahtunut tilapäistiloissa ennen lakkauttamista ajalla peruskorjauksen takia. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallius vastaa esitettyyn kysymykseen seuraavasti:

  1. Kunnan tekninen toimi on katsonut, että kohteen tulevasta käytöstä / omistuksesta päätetään  kíinteistön kehityshankeen kautta. Suunnitelmien mukaisesti hanke on osa Kirkonkylän alueen kehittämistä ja edellyttää asemakaavan päivittämistä esimerkíksi maankäytön, aluevarausten ja rakennussuojelun näkökulmasta. Kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoituskatsauksen mukaan työ tulee vireille virallisesti vuoden 2021 aikana esimerkiksi sidosryhmien ja osallisten näkökulmien ja tarpeiden keräämisellä. Asiasta on sopimus Karttaako Oy:n kanssa.
    Alustava selvitys on osoittanut, että kokonaistarkastelu tulee vaatimaan ennakko arvioitua enemmän aikaa. Tämän syksyn aikana kunnan tulee ratkaista kiinteistön tuleva käyttö erilliskysymyksenä. Kaavoituksellisesti asiassa on mahdollista edetä poikkeuslupamenettelyn kautta.
  2. Kiinteistön käyttökustannukset (sis+ulk) on esitetty vuosilta 2018-2021 liitteissä. Kustannuksia tarkasteltaessa on huomioitava, että ne sisältävät kertaluonteisia keskeytettyyn remonttiin liittyviä eriä sekä remonttiajan tilapäistilojen kustannuksia. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee kunnanhallituksen vastauksen valtuutettu Mustosen kysymykseen tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)