Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Lisämäärärahat 2021 talousarvioon

MjuDno-2021-727

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto hyväksyi Mäntyharjun kunnan vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelman kokouksessaan 14.12.2020 

Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta toteaa vuoden 2021 toisessa  kolmannesvuosiraportissa, että  teknisen lautakunnan talousarvio on ylittymässä, mistä johtuen on syytä esittää 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet erilaiset palveluiden ostot, joihin on jouduttu turvautumaan henkilöstövajauksen johdosta.

Aiemmin on saatu käyttötalouden lisämäärärahaa 95 000 € Terveyskeskuksen palokatkokorjauksiin ja niiden suunnitteluun sekä 130 000 € Yhtenäiskoulun liikuntasalin sääsuojauksen rakentamiseen ja vuokriin. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu myös KOY Myllyrinteen purkamiseen saatu lisämääräraha 450 000 €. Nämä rahat on "korvamerkitty" kohteisiinsa, joten niitä ei voi käyttää muihin menoihin.

Tekninen ltk 27.9.2021 § 94 esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle 180 000 €:n käyttötalouden lisämäärärahaa teknisen hallinnon ja kuntatekniikan palveluiden ostoon.

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän laskutus tullee olemaan kuluvana vuonna 29.857.430 €. Tämä on noin 2.224.000 euroa yli Mäntyharjun kunnan talousarviovarauksen 2021.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon seuraavat lisäykset

 1. tekninen lautakunta:  lisämääräraha käyttötalouteen kustannuspaikalle tekninen hallinto 80.000 € ja kuntatekniikka 100.000 €;
 2. kunnanhallitus:  lisämääräraha kustannuspaikalle sosiaali- ja terveyspalvelut / erikoissairaanhoito 840.280 € ja kustannuspaikalle  hyvinvointi- ja terveyspalvelut 1.383.720 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto myöntää vuoden 2021 talousarvioon seuraavat lisäykset

 1. tekninen lautakunta:  lisämääräraha käyttötalouteen kustannuspaikalle tekninen hallinto 80.000 € ja kuntatekniikka 100.000 €;
 2. kunnanhallitus:  lisämääräraha kustannuspaikalle sosiaali- ja terveyspalvelut / erikoissairaanhoito 840.280 € ja kustannuspaikalle  hyvinvointi- ja terveyspalvelut 1.383.720 €.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

taloussuunnittelija, tekninen johtaja, palvelupäällikkö MS

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15