Kunnanvaltuusto, kokous 18.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Talouden II kolmannesvuosiraportti

MjuDno-2021-720

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsiteyksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2021 toimii samalla talousarvion 2022 valmistelun apuna.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportti on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituks.en käsittelyä.

Tuloslaskelma 31.8.2021 näyttää  39.591 €:n ylijäämää.

Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2021. Taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta arviot toimitakateen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
- kunnanhallitus  2.223.070 € yli talousrvion
- sivistyslautakunta  297.374 € alle talousarvion
- tekninen lautakunta  663.800 € yli talousarvion
- rakennuslautakunta  48.840 alle talousarvion

Vuoden 2021 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 28.9.2021) näyttää, että verotulokertymän toteuma  2021 olisi 23.396.000 €. Kertymä olisi siten 115.000 € talousarviovarausta suurempi.

Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti  19.475.850 €.

Tuloslaskelman perusteella ajalla 1-8/2021:
-  toimintatuotot ovat toteutuneet  76,5 prosenttisesti
- toimintakulut ovat toteutuneet  69,5 prosenttisesti 

Kunnan vuoden 2021 investointivarauksesta 3.053.000€  on toteuma 1-8 ajalla  1.421.929 €.

Liitteessä on  mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2021. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee vuoden 2021 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi;
  2. saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2021 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)