Kunnanvaltuusto, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Mäsek Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen irtisanominen

MjuDno-2019-721

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunta perusti vuonna 2006 oman elinkeinoyhtiön Teollisuuskiinteistöt Oy (myöhemmin Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy, Mäsek Oy), jonka kanssa kunta teki toimeksiantosopimuksen elinkeinotoimen hoitamisesta (Kvalt. 19.6.2006, § 118). Sopimuksen tarkoituksena oli järkeistää silloista elinkeinotoimea. Tämä toimeksiantosopimus päivitettiin vuonna 2016 (Kvalt. 28.2.2016, § 14). Toimeksiantosopimuksen mukaan Mäsek Oy joko itse toteutettuna tai ostopalveluna:

1. vastaa kunnan elinkeinotoimesta, yrittäjyyden edistämisestä ja aloittavien yrittäjien kokonaisvaltainen palvelusta
2. hoitaa kunnan omistamien yrityskiinteistöjen vuokranvälitystoimintaa (sopimukset tekee kunta)
3. toteuttaa kunnan markkinointia
4. osaltaan ylläpitää yritystoiminnan kehittämistä ja parantaa alueen yritysten kilpailukykyä
5. toteuttaa paikallista elinkeinoelämää palvelevaa tutkimusta ja selvityksiä sekä liikeideoiden kehittämistä
6. toteuttaa kunnan ohjeiden mukaisesti kunnan strategiaa ja edunvalvontaa
7. toteuttaa kunnan elinkeinotoimen ja kunnan yleisen kehittämisen projekteja
8. edustaa kuntaa ylikunnallisissa elinkeinohankkeissa

Toimeksiantosopimus on voimassa toistaiseksi yhden (1) vuoden irtisanomisajalla molemmin puolin.

Taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnassa tulee miettiä palvelujen tuottamiseen myös uudenlaisia, kustannustehokkaita muotoja ja toteuttaa rakenteellisia muutoksia. Elinkeinojen kehittäminen, kunnan markkinointi ja hanketoiminta voidaan jatkossa ensi vaiheessa toteuttaa kunnanjohtajan ja hallinnon toimialan toimesta. Vastaavasti kiinteistövuokraukseen laaditaan selkeä prosessi, ja kaikkien kunnan kiinteistöjen vuokraus keskitetään tekniselle toimialalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että osana talouden sopeuttamistoimia Mäntyharjun kunta irtisanoo Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston 1. varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (Mäsek Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen pj.), HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,​ että osana talouden sopeuttamistoimia Mäntyharjun kunta irtisanoo Mäntyharjun Seudun Elinkeinojen kehitys Oy:n ja kunnan välisen toimeksiantosopimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valtuutettu Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (Mäsek Oy:n hallituksen pj.) ja varavaltuutettu Pasi Juvonen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen (Mäsek Oy:n hallituksen jäsen); KuntaL 97 §.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15