Kunnanvaltuusto, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Sivistysjohtajan viran täyttäminen

MjuDno-2019-561

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistysjohtajan ollessa alkuvuoden virkavapaalla ja hänen virkasuhteensa päättyessä 18.5.2019 on virkaa hoidettu vs. sivistysjohtajan toimesta. Jotta sivistysjohtajan virka voidaan täyttää 1.1.2020 alkaen tulee aloittaa valinnan valmistelut.

Hallintosääntö 32 § Haettavaksi julistaminen
Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen.
Kun virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on valtuusto, viran tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus.

Hallintösäännön 31 § 2 mom. mukaan virkojen kelpoisuusvaatimuksista päätetään virkaa perustettaessa.

Sivistysjohtajan (ent. koulutoimenjohtajan) viran kelpoisuusehdot on hyväksytty kunnanhallituksessa 3.3.2003 ja niitä on syytä tarkentaa.

Sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Lisäksi edellytetään lukio- tai perusopetuksen opettajan pätevyyttä ja opetushallinnon tutkintoa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. hyväksyy sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;
 2. nimeää haastatteluryhmän;
 3. oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;
 4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.

Päätös

Kunnanhallitus

1. hyväksyi sivistysjohtajan viran kelpoisuusvaatimukset esitetyn mukaisena;

2. nimesi haastatteluryhmään:

Leena Pekkanen, varalla Mika Ruohoranta
Ari Hartonen, varalla Kari Rimpeläinen
Jenni Kasurinen, varalla Tanja Hartonen-Pulkka
Markku Huovinen, varalla Jani Paasonen
Seppo Hujanen, varalla Ari Siitarinen
sivistysltk pj. Panu Karjalainen
Eero Kantola
kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ja
hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen

3. oikeutti kunnanjohtajan päättämään valintaprosessin aikataulun ja valintaprosessissa käytettävät ilmoitustavat;

4. oikeuttaa haastatteluryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat ja käyttämään harkintansa mukaan ns. ulkopuolista asiantuntijaa.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Sivistysjohtajan virka on ollut haettavana 31.10.2019 klo 15:00 mennessä Opettaja -lehdessä 11.10.2019 ja Länsi-Savossa13.10.2019. Printti-ilmoittelua on tuettu digi-ilmoituksilla kuntarekry.fi, mol.fi, kuntalehti.fi ja opettaja.fi -sivustoilla.  Hakuaikaan mennessä virkaa haki 18 henkilöä.

Kunnanhallituksen nimeämä sivistysjohtajan valinnan valmisteluryhmä kokoontui 5.11.2019 käsittelemään valintaprosessia ja alustavaa tavoiteaikataulua, sekä valitsemaan haastateltavat.
Haastatteluun valittiin filosofian maisteri Sari Aarniokoski, filosofian maisteri Marja Kononen, filosofian tohtori Virpi Launonen, kasvatustieteen maisteri Anu Liljeström, filosofian maisteri Ari Sarpola ja filosofian maisteri Pertti Terho. Haastattelut suoritettiin 12. ja 13.11.2019.

Valintaryhmää kuultuaan ja sen yksimielisenä kantana kunnanjohtaja esittää virkaan valittavaksi filosofian maisteri Sari Aarniokoskea.

Henkilö täyttää perustuslaissa (125 §) määrätyt nimitysperusteet julkisiin virkoihin. Hakemusasiakirjojen, koulutuksen, kokemuksen ja suoritettujen haastattelujen perusteella hän on tehtävään pätevin ja soveltuvin.

Hallintoisäännön 33 §:n mukaan kunnanvaltuusto valitsee kunnanjohtajan ja toimialajohtajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1. valitsee sivistysjohtajan virkaan filosofian maisteri Sari Aarniokosken;
 2. päättää viran kokonaispalkaksi 6 123 €/kk;
 3. päättää, että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa;
 4. toteaa, että vaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan;
 5. oikeuttaa kunnanjohtajan sopimaan muista viran vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. valitsee sivistysjohtajan virkaan filosofian maisteri Sari Aarniokosken;​
 2. päättää viran kokonaispalkaksi 6 123 €/kk;​
 3. päättää,​ että virkaa täytettäessä noudatetaan 6 kk koeaikaa;​
 4. toteaa,​ että vaali on ehdollinen,​ kunnes virkaan valittu on toimittanut hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan;​
 5. oikeuttaa kunnanjohtajan sopimaan muista viran vastaanottamiseen liittyvistä asioista.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15