Kunnanvaltuusto, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Talousarvio 2020

MjuDno-2019-708

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, joista talousarvio on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.

Kunnanjohtajan esitys vuoden 2020 talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi 2021-2022 on liitteenä.

Kuntalain 110 §:ssä esitetään talousarvion muodollisen rakenteen lisäksi talousarvion rakennetta ja sisältöä määrittävät talousarvioperiaatteet.
Periaatteina, joilla on oikeudellista merkitystä, mainittakoon seuraavat:
- täydellisyysperiaatteen ja siihen liittyvän bruttoperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava kunnan rahankäyttö ja rahalähteet kokonaisuudessaan
- tasapainoperiaatteen mukaan talousarviossa tulee esittää miten rahoitustarve katetaan
- vuotuisperiaatteen mukaan valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio seuraavaksi vuodeksi
- kehysbudjetointiperiaatteen mukaisesti valtuustolla on laaja harkintavalta päättää talousarvion määrärahakokonaisuuksista
- yhtenäisyysperiaatteen mukaan valtuusto päättää talousarviosta- ja taloussuunnitelmasta niin, että ne ovat käsittelyssä yhtenä kokonaisuutena samassa kokouksessa.

Talousarviossa olevat verotulot ja valtionosuudet perustuvat Kuntaliiton ennakkotietoihin.

Vuoden 2020 talousarvion perusteet

Talousarviossa on:

1. Tuloslaskelma

2. Yleiskulu: Kunnan yleiskulu (3,4 %) ja kunkin osaston yleiskulu on lisätty kustannuspaikoittain.
Kunnan yleiskustannuksena on kohteille jaettu mm. vaalien, tilintarkastuksen ja kunnanhallituksen hallinnon sekä henkilöstöhallinnon, taloushallinnon ja tietohallinnon kustannukset. Lisäksi yleiskustannuslisänä on jaettu yleishallinnon, työmarkkinatoiminnan, virkistyksen, työsuojelun, henkilökunnan työterveyshuollon ja tyky-toiminnan kustannukset.
Osaston yleiskustannuksena on jaettu osaston hallinnon kulut kohteille.

3. Nettobudjetoidut yksiköt
Talousarviossa on myös nettobudjetoituja yksiköitä, joista vahvistetaan joko minimitappio tai maksimivoitto, joka on sitova tavoite.

4. Erillismäärärahoja (Essote, elinkeinotoimi ja muut kokonaan ostopalveluna ostettavat palvelut, rahoituksen erät, myyntivoitot ja -tappiot, kirjaston kirjahankinnat yms.)

5. Investointiosa

6. Rahoitusosa

Lautakuntien raamilaskelmassa on arvioitu tulevien palkankorotusten kustannus-vaikutukseksi 1,0 % sekä vuonna 2020 kiky-sopimuksen päättyessä maksettava lomaraha.
Raameihin on huomioitu:
- historiakirjoituksen kulujen pieneneminen 40.000 € (jää 20.000 € )
- Kirkonkylän koulun saneerauksen aiheuttamat tilapäistilojen kustannukset pienenevät 120.000 €  (jää 30.000 €)
- vanhan paloaseman kuluja leikattu 12.000 € 
- katuvalojen sähkönsäästö 20.000 €
- Kisalan ja Kirkonkylän koulun toimintakulujen kasvu 60.000 €
- uuden paloaseman toimintakulujen kustannusten lisäys 83.000 €
- Valtion virastotalon purkukustannuksia 60.000 €
- Kuntotutkimukset 150.000 €

Eläköitymisten johdosta vapautuneet palkkarahat on poistettu raameista.
Sote kulujen arvio perustuu erikoissairaanhoidon kuuden kuukauden käyttöön ja perusterveyden- ja sosiaalitoimen osalta 2,0 %:n kasvuun.

Investointisuunnitelma vuosille 2020-2022 netto on 10 985 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää, että kunnanvaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-2022 taloussuunnitelman;

 2. päättää, että

a) käyttötalousosassa sitovana tasona on lautakuntataso. Nettobudjetoiduille yksiköille asetettu nettotulos on sitova;
b) toiminnalliset tavoitteet ovat talousarviovuoden osalta sitovia;

3. hyväksyy tuloslaskelman ja rahoitusosan. Tuloslaskelmassa korkomenot ja muut rahoitusmenot ja muut tulot ovat arviolukuja;

4. hyväksyy investointien edellyttämät tulo- ja menomäärärahat;

5. antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa 8 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2020, jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja/tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.


Keskusteltaessa esitti Markku Lamponen, että talousarvioon 2020 tehdään seuraavat muutokset (lisäykset):
- 4H-yhdistyksen avustus: lisätään 2 000 €, yhteensä 24 000 €
- kotihoidon kuntalisä: lisätään 21 000 €, yhteensä 42 000 € ja
- tieavustukset: lisätään 20 000 €, yhteensä 120 000 €.
Tanja Hartonen-Pulkka kannatti edellä mainittuja esityksiä.

Keskustelun jälkeen kunnanjohtaja muutti päätösesitystään siten, että em. Markku Lamposen esittämien kannatettujen esitysten lisäksi talousarvioon 2020 kohtaan 3.4.2 Yleishallinto Kom-myyntivoitot/tappiot  lisätään
43 000 €, jolloin ko. kohdan määrärahavaraus on 33 040 €.

Päätös

Hyväksyttiin kunnanjohtajan muutettu päätösehdotus.

Kunnanvaltuuston 1 varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteen ilmoittaen (vs. kulttuurisihteeri) aloitettaessa käsiteltellä vuoden 2020 talousarvion kohtaa "kulttuuripalvelut", HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta.

Kuvaus

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvioehdotuksen 27.11.2019.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

1. hyväksyy vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021-​2022 taloussuunnitelman;​

 2. päättää,​ että

a) käyttötalousosassa sitovana tasona on lautakuntataso. Nettobudjetoiduille yksiköille asetettu nettotulos on sitova;​
b) toiminnalliset tavoitteet ovat talousarviovuoden osalta sitovia;​

3. hyväksyy tuloslaskelman ja rahoitusosan. Tuloslaskelmassa korkomenot ja muut rahoitusmenot ja muut tulot ovat arviolukuja;​

4. hyväksyy investointien edellyttämät tulo-​ ja menomäärärahat;​

5. antaa kunnanhallitukselle oikeuden ottaa 8 milj. euroa pitkäaikaista talousarviolainaa vuonna 2020,​ jolla voidaan kattaa talousarviovuoden investointeja ja/tai muuntaa lyhytaikaisia lainoja pitkiin viitekorkoihin sidotuiksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15