Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön päivittäminen

MjuDno-2023-518

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun seutuvaliokunta päätti kokouksessaan 19.9.2023 § 23, että Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntöä esitetään päivitettäväksi kuntien maksuosuuksien osalta.

Seutuvaliokunnan käsittely:
Mikkelin seudun kehityshankerahastoon on Mikkelin seudun kunnilta ja Juvan kunnalta kerätty vuosittain noin 760 000 €. Kuntien maksuosuuksista ja rahaston käytöstä on sovittu erikseen Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännössä, joka
on viimeksi päivitetty vuoden 2018 alusta alkaen Juvan kunnan liityttyä Mikkelin seudun yhteistoimintaan ja kehityshankerahaston jäseneksi.

Mikkelin kaupungin aloitteesta kehityshankerahaston sääntöä ja erityisesti kuntien maksuosuuksia on pyydetty päivittämään siten, että kuntien maksuosuuksia laskettaisiin. Syynä Mikkelin kaupungin aloitteeseen on kaupungin haastava taloustilanne, joka vaatii kaikkien menoerien ja kustannusten kriittistä tarkastelua osana kaupungin talouden sopeuttamistoimia. Kehityshankerahaston osalta kaupungin hakema säästö on 100 000 € / vuosi. Tämä tarkoittaa kaupungin maksuosuuden pienentämistä yhdestätoista eurosta yhdeksään euroon. Prosentuaalisesti tehty esitys vastaa 18,2 % pienennystä kuntien maksuosuuksiin.
Näin ollen kustannusvaikutus kehityshankerahaston jäsenkuntien maksuosuuksiin olisi seuraava vuoden 2022 lopun väestömäärällä (tilastokeskus 31.12.2022) laskettuna:
Hirvensalmi 2091 x 8,5 x 0,182 = -3 235 € / vuosi
Juva 5769 x 8,5 x 0,182 = -8 925 € / vuosi
Kangasniemi 5154 x 8,5 x 0,182 = -7 973 € / vuosi
Mikkeli 51980 x 11 x 0,182 = -104 064 € / vuosi
Mäntyharju 5564 x 8,5 x 0,182 = - 8 608 € / vuosi
Pertunmaa 1600 x 8,5 x 0,182 = - 2 475 € / vuosi
Puumala 2107 x 8,5 x 0,182 = - 2 360 € / vuosi

Tehdyn esityksen johdosta Hirvensalmen, Juvan, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan ja Puumalan tarkka päivitetty maksuosuus olisi 6,953 € / asukas / vuosi, joka on tarkoituksenmukaista pyöristää 6,95 € / asukas / vuosi.
Tällä hetkellä kehityshankerahastossa on sen verran kertyneitä varoja, että jo tehdyt sitoumukset pystytään tarvittaessa maksamaan pois. Asiaa on käsitelty edellisen kerran tarkemmin seutuvaliokunnan 23.5.2023 kokouksessa.

Tehdyn arvion mukaan tulevaisuudessa alueelle kohdentuvan hankerahoituksen vaatimaan kuntarahoitustarpeeseen voidaan jatkossa vastata hyvin myös esitetyn mukaisilla maksuosuuksilla. Ei ole myöskään tarkoituksenmukaista kerätä rahastoon
ylimääräisiä varoja.

Seuraava kuntalaskutus tehdään keväällä 2024 ja siinä käytetään vuoden 2023-2024 vuodenvaihteen asukasmääriä.

Mikkelin seudun seutuvaliokunta päätti, että Mikkelin seudun kehityshankerahaston sääntöä päivitetään kuntien maksuosuuksien osalta siten, että vuodesta 2024 alusta alkaen Mikkelin kaupungin maksuosuus on 9 € / asukas / vuosi ja muiden
kehityshankerahaston jäsenkuntien maksuosuus on 6,95 € / asukas / vuosi.
Seutuvaliokunta valtuuttaa seudun sihteerin Aki Kaurasen valmistelemaan asian kuntien päätöksentekoa varten ja seudun kunnat tekevät omalta osaltaan tarvittavat päätökset vuoden 2023 puolella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Mikkelin seudun kehityshankerahaston maksuosuuksien pienentämisen ja kehityshankerahaston säännön päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy Mikkelin seudun kehityshankerahaston maksuosuuksien pienentämisen ja kehityshankerahaston säännön päivityksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Mikkelin seudun seutuvaliokunta

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15