Kunnanvaltuusto, kokous 4.12.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Talousarvio 2024 ja suunnitelma 2025-26

MjuDno-2023-624

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuntalain 110 pykälän mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi, josta talousarviovuosi on suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Samassa asiakirjassa valtuusto hyväksyy kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.
Nyt käsiteltävä talousarvioesitys sisältää kuntastrategiaan pohjautuvat palvelualuekohtaiset tavoitteet. Valtuustokäsittelyn jälkeen lautakunnat päättävät lautakuntasoisista käyttösuunitelmista.

Kunnanjohtajan esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi 2024-2026 on liitteenä.

Vuoden 2024 talousarvion perusteita on käsitelty kunnanhallituksessa ja kunnanvaltuuston seminareissa sekä yhteistyötoimikunnassa 24.11. ja useasti kunnan johtotiimissä. Talousarvioesityksen perusteena on kunnanvaltuuston veropäätös ja siitä johdettu Kuntaliiton verotuloennuste,  VM:n ennuste valtionosuuksiksi ja Inspira Oy:n raportti Mäntyharjun kunnan taloudesta vuosien 2023-2033 osalta.
 Verotuloennusteessa ja valtionosuusennusteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia talousarvion laadinnan aikana. 
Kuten suunnitelmavuosien tuloslaskelma osoittaa vaatii talouden sopeuttaminen muuttuneeseen tulorakenteeseen paljon toimia. Toimenpiteiden suunnittelu on aloitetettu talousarvion laadinnan rinnalla.

Vuoden 2024 talousarvioesitys noudattaa pääosin kunnanhallituksen antamia laadintaohjeita. 
Kunnan ulkoiset toimintakulut ovat talousarvioesityksessä 17 924 790 euroa. Talousarvioesitys on alijäämäinen  808 800 euroa. Talousarvioesityksen alijäämä ja korostetusti suunnitelmavuosien alijäämä edellyttää muutosneuvottelujen aloittamisen kunnassa. On ennakoitavissa, että  neuvotteluilla on vaikutus henkilöstön asemaan. 
Talousarvion toteutuessa suunnitellusti kunnalla ei ole tarvetta pitkäaikaisen lainan nostoon vuonna 2024. Maksuvalmius voidaan hoitaa tililimitillä ja kuntatodistuslainoilla.

Investointiosan varaus vuoden 2024 osalta on 1 260 000 euroa. Suunnitelmavuosien 2025-2026 investointivaraus on yhteensä 6 140 000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

1. esittää, että kunnanvaltuusto hyväksyy

          - talousarvion ja -taloussuunnitelman vuosille 2024-2026;

          - käyttötalousosan sitovaksi  tasoksi lautakuntatason;

          - nettobudjetoidun yksikön sitovaksi tasoksi nettotuloksen;

          - investointiosan sitovaksi tasoksi hankekohtaisen nettomenon;

2. hyväksyy kunnanhallituksen  (lautakuntataso) kayttösuunnitelman liitteen mukaisena.

Päätös

Hyväksyttiin.

Vs. sivistysjohtaja Jari Hautamäki ja tekninen johtaja Ville Partio olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan.

Kokouskäsittely

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt 24.11.2023 Talousarvion 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026 luonnoksen.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto hyväksyy

          - talousarvion ja -taloussuunnitelman vuosille 2024-2026;

          - käyttötalousosan sitovaksi  tasoksi lautakuntatason;

          - nettobudjetoidun yksikön sitovaksi tasoksi nettotuloksen;

          - investointiosan sitovaksi tasoksi hankekohtaisen nettomenon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Piia Mäkilä esitti, että sivulle 10 kohtaan 4.4. Hallintopalvelut, Strateginen painopiste: Talous ja päätöksenteko / mittari lisätään valtuutetut. Teksti kuuluu kokonaisuudessaan: Talouden toteumasta tuotetaan raportti kunnanhallitukselle ja valtuutetuille kuukausittain.
Antti Mustonen ja Jaana Lopperi kannattivat esitystä.
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti lisättäväksi talousarvioon. 

Tiedoksi

toimialajohtajat, taloussuunnittelija, henkilöstösuunnittelija

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15