Kunnanvaltuusto, kokous 6.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Talouden II kolmannesvuosiraportti

MjuDno-2023-533

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kuluvan vuoden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan kolmannesvuosittain raportin yhteydessä. Raportissa lautakunnat esittävät käsityksensä tavoitteiden toteutumisesta 1-8 kuukausien osalta sekä arvionsa koko vuoden toteutumasta.
Mahdollisista määrärahan ylityksistä on myös raportoitava tässä yhteydessä.
Kolmannesvuosiraportti II/2023 toimii samalla talousarvion 2024 valmistelun apuna.

Raportin ensisijaisena tavoitteena on arvioida kuluvan vuoden toteutumisennustetta sekä tavoitteiden että toiminnan osalta ja sopia lisätoimenpiteistä tavoitteissa pysymiseksi. Raportti on käsitelty lautakunnissa ennen kunnanhallituksen käsittelyä.

Tuloslaskelma 31.8.2023 näyttää 1 478 204,65 €:n ylijäämää.

Raportin käsittelyn yhteydessä lautakunnat ovat myös arvioineet toimintakatteen toteutumista vuonna 2023. Taloudellisti merkittävimpien lautakuntien ja kunnanhallituksen osalta arviot toimitakatteen toteutumisesta näyttävät seuraavilta:
- kunnanhallitus       155 200 € alle talousrvion
- elinvoima                      800 € alle talousarvion
- sivistyslautakunta  211 624 € yli talousarvion
- tekninen lautakunta  86 056 € yli talousarvion
- rakennuslautakunta    8 100 € yli talousarvion

Vuoden 2023 verotulokertymä (Kuntaliiton ennuste 23.8.2023) näyttää, että verotulokertymän toteuma 2023 olisi 13.822.000 €. Kertymä olisi siten 354.000 € talousarviovarausta suurempi.
Valtionosuutta kertynee toimintavuonna talousarvion mukaisesti  1 987 100 €.

Tuloslaskelman perusteella ajalla 1-8/2023:
- toimintatuotot ovat toteutuneet 100,21 prosenttisesti
- toimintakulut ovat toteutuneet    96,52 prosenttisesti 

Kunnan vuoden 2023 investointivarauksesta 2 956 000 €  on toteuma 1-8 ajalla 417 096,76 €.

Liitteessä on  mukana kunnan tytäryhtiöiden raportit 1-8/2023. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Tuomo Penttinen, vt.kunnanjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. merkitsee vuoden 2023 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi ja saattaa raportin kunnanvaltuustolle tiedoksi;
  2. merkitsee tiedoksi liitteenä olevan hallintopalveluiden osastoraportin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tekninen johtaja Ville Partio ja sivistysjohtaja Jari Hautamäki olivat saapuvilla kokouksessa asian käsittelyn ajan etäyhteyden (Teams) kautta klo 17.46-18.34.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee vuoden 2023 II-kolmannesvuosiraportin tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)