Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Hartonen Tanja / ero luottamustehtävistä

MjuDno-2020-870

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kunnanvaltuutettu Tanja Hartonen ilmoitti eroavansa 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi  seuraavista luottamustoimista:

1. Kunnanvaltuusto
2. Kunnanhallitus
3. Kunnanhallituksen konsernijaosto
4. Valtuuston vaalilautakunta
5. Sivistyslautakunnan varajäsenyys
6. Teknisen lautakunnan varajäsenyys
7. Mikkelin Kotikaari varajäsen
8. As Oy Halssinrinne, kunnan edustajuus

Mäntyharjussa 14.12.2020

Päätösehdotus

-

Päätös

Kunnanvaltuusto lähettää asian kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Tanja Hartonen on.

Kunnanhallitus

Jäsen Varajäsen
Leena Pekkanen, pj.  Katariina Mutka
Markku J. Lamponen Sari Lantta
Mika Ruohoranta Aleksi Penttinen
Seppo Hujanen, I vpj. Erja Halinen
Jaana Lopperi Ari Siitarinen
Kari Rimpeläinen, II vpj. Tero Ollikainen
Mia Lamponen Suvi Partanen
Tanja Hartonen-Pulkka Tapio Hämäläinen
Jani Paasonen Markku Huovinen


Kunnanhallituksen konsernijaosto 

Jäsen Varajäsen
Leena Pekkanen Katariina Mutka
Seppo Hujanen Erja Halinen
Kari Rimpeläinen Mia Lamponen
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Jani Paasonen Markku Huovinen

 

Sivistyslautakunta

Jäsen Varajäsen
Seppo Kettunen, vpj. Kimmo Hällback
Aleksi Penttinen Iiro Heikkilä
Katariina Mutka Kirsi Paasonen
Panu Karjalainen Iina Hoteila
Anniina Kähkönen Pasi Juvonen
Susanna Turkki Tero Ollikainen
Päivi Matilainen Liisa Kuoksa
Jenni Kasurinen Tanja Hartonen
Markku Huovinen Juha Heikkilä

 

Tekninen lautakunta

Jäsen Varajäsen
Sari Lantta, pj. Tuula Lindroos
Antti Hyyryläinen Jukka Mustonen
Minna Hytönen Tapani Krakau
Liisa Torniainen Erja Halinen
Janne Haajanen Ari Siitarinen
Mia Lamponen Anneli Vornanen
Tapani Penttinen, vpj. Markku Tiilikainen
Tapio Hämäläinen Tanja Hartonen-Pulkka
Juha Vallin Pertti Lahti

 

Valtuuston vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen
Panu Karjalainen, pj. Jaana Lopperi
Sari Lantta Mika Ruohoranta
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Antti Mustonen, vpj. Eero Kantola
Mikko Lyytikäinen Birgit Hämäläinen


Mikkelin Kotikaari ry (vuosikokous)

Reissumiestoimikunta

Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta


Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.


Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. 


Kuntalaki 73 § Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen
Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;
4) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.
Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.
Edellä 1 momentin 4 kohtaa ei sovelleta kunnan määräysvallassa olevan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneen.


Kuntalaki 74 § Vaalikelpoisuus muihin toimielimiin
Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Pääasiallisesti henkilöstöasioita hoitavaan toimielimeen sovelletaan, mitä 73 §:n 2 momentissa säädetään.
 

Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan tai jonka kotikunta kunta ei ole.

Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.


Hallintosäännön 21 § 1 mom. 13. kohdan mukaan kunnanhallitus päättää kunnan edustajan määräämisestä yhteisöihin (Rintamaveteraaniasiain neuvottelukunta, Mikkelin Kotikaari ry, Reissumiestoimikunta). Kunnanhallitus suorittaa valinnat em. yhteisöihin kunnanvaltuuston päätöksenteon jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;

3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:

3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

1. toteaa Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;

3. valitsee Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:

3.1 kunnanhallituksen jäsen
3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäsen
3.3 sivistyslautakunnan varajäsen
3.4 teknisen lautakunnan varajäsen.

Päätös

Kunnanvaltuusto

1. totesi Tanja Hartosen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Tanja Hartosen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Perussuomalaisen ensimmäisen varavaltuutetun Jenni Kasurisen;

3. valitsi Tanja Hartosen tilalle uuden jäsenen/varajäsenen seuraaviin luottamustoimiin toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi:

3.1 kunnanhallituksen jäseneksi Jenni Kasurisen

3.2 valtuuston vaalilautakunnan jäseneksi Jenni Kasurisen

3.3 sivistyslautakunnan varajäseneksi Jenny Reposen ja

3.4 teknisen lautakunnan varajäseneksi Jenni Kasurisen.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15