Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kisalan peruskorjaus ja laajennus /lisämääräraha

MjuDno-2018-284

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kisalan urheiluhallin käyttäjätarvekartoituksen mukaisiin hankintoihin on varattu vuoden 2020 investointiosaan 100 000 euroa. Hankkeen edetessä tarkentuneiden suunnitelmien mukaisia hankintoja tavoitellun toiminnallisuuskokonaisuuden saavuttamiseksi ovat:

 • Turvallisuusratkaisujen konsultointipalvelut ja sähköinen tilavarausjärjestelmä
 • AV-järjestelmien koordinoiva suunnittelu, laitehankinta ja asennus
 • Muun irtaimiston ja urheiluvälineiden hankinnat

Kunnan teknisen toimialan laskelmien mukaan AV- järjestelmän, sähköisen varausjärjestelmän sekä muun irtaimiston ja urheiluvälineiden kokonaishankintahinta tulee olemaan noin 240 000 euroa. Hankinnoista tehdään kilpailutukset (Sansia) kahdessa eri vaiheessa: 1) liikuntavarusteet ja varausjärjestelmä sekä 2) av-järjestelmä ja irtokalusteet. Tarkemmat toimitusajat varmistuvat myöhemmin. Hankintojen on suunniteltu toteutuvan pääosin kuluvan vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2020 investointimäärärahaan 140 000€ euron lisäystä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto päättää,  että vuoden 2020 talousarvioon tehdään kohtaan investoinnit 140 000 € määrärahan muutos (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Valmistelija

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on myöntänyt kokouksessaan 14.9.2020 (§36) 140 000 euron lisämäärärahan vuoden 2020 investointisuunnitelmassa olleen 100.000 euron lisäksi Kisalan urheiluhallin AV-järjestelmän, varausjärjestelmän, liikuntavälineiden sekä kalusteiden hankintaan. Myönnettyjä määrärahoja ei kuitenkaan ole voitu kokonaisuudessaan käyttää, sillä suuri osa kilpailutusten perusteella tehtyjen hankintojen toimituksista on siirtynyt vuodelle 2021. Vuonna 2020 irtaimistoinvestoinneista toteutui yhteensä n. 50.000 euroa, joten vuodelle 2021 esitetään lisämäärärahaa 190.000 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Sari Aarniokoski, sivistysjohtaja, sari.aarniokoski@mantyharju.fi

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle vuoden 2021 investointimäärärahaan 190.000 euron lisäystä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle 1949100, investiontikohde 19411507, 190.000 € suuruisen määrärahan muutoksen (lisäys).

Päätös

Hyväksyttiin.


Asia käsiteltiin kokouksen ensimmäisenä varsinaisena asiana ennen pykälän 20 käsittelyä.

Sivistysjohtaja Sari Aarniokoski oli saapuvilla asian käsittelyn ajan.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto tekee vuoden 2021 talousarvioon kustannuspaikalle 1949100, investiontikohde 19411507, 190.000 € suuruisen määrärahan muutoksen (lisäys).

Päätös

Hyväksyttin


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15