Kunnanvaltuusto, kokous 8.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Lyytikäinen Mikko / ero luottamustehtävistä

MjuDno-2020-869

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Mikko Lyytikäinen on 30.12.2020 pyytänyt eroa Mäntyharjun kunnan luottamustoimista 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta muuton vuoksi.

Alla on lueteltu toimielimet, joiden jäsen tai varajäsen Mikko Lyytikäinen on.

Kunnanvaltuusto

Valtuuston vaalilautakunta

Jäsen Varajäsen
Panu Karjalainen, pj. Jaana Lopperi
Sari Lantta Mika Ruohoranta
Tanja Hartonen Tapio Hämäläinen
Antti Mustonen, vpj. Eero Kantola
Mikko Lyytikäinen Birgit Hämäläinen


Kuntalaki 70 § 3 mom. Ero luottamustoimesta
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Valtuusto myöntää eron valtuutetulle ja varavaltuutetulle.


Kuntalaki 71 § Yleinen vaalikelpoisuus
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö: 1) jonka kotikunta kyseinen kunta on; 2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja 3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.

Kuntalaki 17 § 2 mom. Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,
puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Tasa-arvolaki 4 § 2 mom.
Luottamushenkilövalinnoissta tulee noudattaa tasa-arvolain 4 §:n 2 momentin säännöstä, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;

3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

1. toteaa Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. toteaa, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;

3. valitsee Mikko Lyytikäisen tilalle uuden jäsenen valtuuston vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto

1. totesi Mikko Lyytikäisen Mäntyharjun kunnan luottamustoimien päättyneen paikkakunnalta muuton vuoksi;

2. totesi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Mikko Lyytikäisen sijaan valtuuston jäljellä olevan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi valtuutetuksi Suomen Sosialidemokraattisen puolueen ensimmäisen varavaltuutetun Tero Ollikaisen;

3. valitsi Mikko Lyytikäisen tilalle uudeksi jäseneksi valtuuston vaalilautakuntaan toimikauden (1.6.2017-31.5.2021) loppuajaksi Tero Ollikaisen.

 


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15