Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Leader hankkeiden väliaikaisrahoitus

MjuDno-2020-94

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharju osallistuu vuosittain EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman kuntarahoitukseen Veej’jakajan kautta.

Yhteisöt ja yhdistykset voivat saada Veej’jakajasta hanketukea yleishyödyllisiin investointeihin, toiminnan kehittämiseen tai esimerkiksi toimijoiden kouluttamiseen. Hankkeet voivat toimia paikallisesti yhden kunnan tai koko seutukunnan alueella, useamman toimintaryhmän alueilla (ns. alueiden välisinä hankkeina) tai kansainvälisesti. Tällä Leader -hanketuella ei voida rahoittaa olemassaolevaa, vakiintunutta toimintaa, vaan tuettavan hankkeen pitää olla toimintaa laajentava, uudistava tai uudentyyppinen. Tukea ei myönnetä yleisenä toimintatukena, hankkeen pitää olla ajallisesti ja sisällöllisesti tarkkaan suunniteltu ja rajattu. Hanke lähtee alueen asukkaiden tarpeista, sen toteuttaminen edistää eri toimijoiden yhteistyötä ja hanke hyödyttää laajaa joukkoa maaseudun asukkaita.

Hankkeen toteuttajalta edellytetään riittäviä taloudellisia resursseja ja tarvittavaa osaamista tuettavan toiminnan toteuttamiseen. Koska alueella toimivat yhdistykset ovat pieniä, niin hankkeiden toteuttamisen haasteena on hankeaikaisen rahoituksen järjestäminen. Hankkeiden maksatus tapahtuu toteutuneiden kustannusten perusteella ja toteutuneen maksetun kulun ja hanketuen maksatuksen väli voi olla jopa puoli vuotta. Jotta pienten yhteisöjen ja yhdistysten kehittämistoimintaa syntyisi, kunta voisi toimia väliaikaisena lainamuotoisena rahoittajana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1. tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille, joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman puitteissa hankerahoitus;
 2. ohjeistaa, että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista; 
 3. päättää, että lainan myöntämisen edellytyksenä on, että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej"jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;
 4. päättää, että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;
 5. päättää, että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa, kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;
 6. toteaa, että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. tekee periaatepäätöksen,​ jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille,​ joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-​ohjelman puitteissa hankerahoitus;​
 2. ohjeistaa,​ että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista;​ 
 3. päättää,​ että lainan myöntämisen edellytyksenä on,​ että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej'jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;​
 4. päättää,​ että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;​
 5. päättää,​ että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa,​ kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;​
 6. toteaa,​ että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt periaatteet Leader hankkeiden väliaikaisrahoituksesta. Päätöksentekoprosessin selkeyttämiseksi on tarkoituksenmukaista muuttaa päätöksen kohtaa 6 siten, että  lainahakemusten päätösvalta on kunnanhallituksella.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto muttaa 9.3.2020 §:ssä 4 tehdyn päätöksen 6. kohdan kuulumaan seuraavasti: " toteaa, että kunnanhallitus tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto muuttaa 9.3.2020 §:ssä 4 tehdyn päätöksen 6. kohdan kuulumaan seuraavasti: " toteaa, että kunnanhallitus tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen".

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15