Kunnanvaltuusto, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Nurmaan toimitalon ulkorakenteiden saneeraushankkeetn hankeaikainen rahoitus

MjuDno-2021-87

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Penttilä, vs. hallinto- ja talousjohtaja, maija.penttila@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura on toimittanut kunnalle 26.1.2021 päivätyn rahoitushakemuksen Nurmaan toimitalon ulkorakenteiden saneeraushankkeen hankeaikaisesta rahoituksesta.

"Hankken tarvoitteena on kulttuurihistoriallisesti arvokkaan entisen kansakoulurakennuksen ja sen ympäristön säilyminen ja vetovoimaisuuden lisääminen kyläläisten ja osa-aika asukkaiden kohtaamispaikkana. Toimenpiteitä on katon kunnostus ja maalaus, kantavan tukirakenteen vahvistaminen, lahonneiden hirsien vaihto, pihan muotoilu sekä jätevesijärjestelmän kunnostus. 

Koulu on kuulunut kylätaajamaan aivan oleellisena osana myllyn, kaupan, postin ja maatilojen kanssa. Koulu on yksi Mäntyharjun vanhimmista kouluista. Koulun toiminta alkoi vuonna 1899. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Nurmaan toimitalon omistaa Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry, joka on perustettu 1936.

Hankkeen aikataulu on 7.11.2020-31.12.2022.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 81 584 €
- myönnetty Leader-tuki (investointituki) 40 792 € (50 %)
- yksityinen rahallinen osuus 22 867 € (28 %)
- yksityinen vastikkeeton työ 17 925 €(22 %)

Haettava laina on 40 792 €

Lainan takaisinmaksu
Laina maksetaan takaisin kertamaksuna sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kun Vee´jakaja ry on maksanut myöntämänsä tuen Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseuran tilille."

 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1. myöntää Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry:lle 40 792 euron lainan ja

2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanvaltuusto

1. myöntää Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura ry:lle 40 792 euron lainan ja

2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

llpo Honkanen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn (HallintoL 1 mom. 2 kohta), KuntaL 97 § 1 mom.

Tiedoksi

Mäntyharjun Nurmaanseudun maamiesseura, taloussuunnittelija, hallinto- ja talousjohtaja

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15