Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Halmeniemen kylätalon remontin hankeaikainen rahoitus (lisäpykälä)

Valmistelija

 • Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura on 7.6.2020 toimittanut kunnalle rahoitushakemuksen Halmeniemen kylätalon remontin hankeraikaiseen rahoitukseen.

Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:n (0207251-8) kylätalo on rakennettu vuonna 1953. 

Hankkeella peruskorjataan Mäntyharjun Halmeniemellä sijaitseva vanha maamiesseuratalo. Taloa käytetään kylän yhteisten tapahtumien pitopaikkana, urheilusalina ja sitä vuokrataan myös ulkopuolisille tahoille. Taloa käyttävät myös mm. Mäntyharjun Kisa ry, Halmeniemen Erä sekä lähitienoon lukuisat tienhoitokunnat.

Halmela-talon omistaa ensi vuonna 100 vuotta täyttävä Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry.

Hankkeen aikataulu on 1.5.2020-31.5.2021.

Hankkeen kokonaisrahoitus
Hankkeen kustannusarvio on 34 537,00 euroa, josta puolet eli 17 268,50 euroa koostuu Veej´jakaja ry:n myöntämästä EU:n Maaseuturahaston hanketuesta ja puolet seuran omarahoitusosuudesta 3 453,70 euroa + 13 814,80 euron talkootyöosuudesta.

Haettava laina on 17 268,50 euroa.

Lainan takaisinmaksu
Laina maksetaan takaisin kertamaksuna sitä seuraavan kuukauden loppuun mennessä, kun Veej´jakaja ry on maksanut myöntämänsä tuen Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:n tilille.


Kunnanvaltuusto on 9.3.2020 § 4 tehnyt seuraavan päätöksen Leader-hankkeiden väliaikaisrahoituksesta

"Kunnanvaltuusto

 1. tekee periaatepäätöksen, jonka mukaan kunta on valmis lainaamaan hankeaikaisen rahoituksen mäntyharjulaisille järjestöille, joille on myönnetty EU:n maatalouden kehittämisen maatalousrahaston paikallisen Leader-ohjelman puitteissa hankerahoitus;
 2. ohjeistaa, että hanketta suunniteltaessa tulee olla yhteydessä etukäteen kunnan hallintopalveluihin maksuperusteista; 
 3. päättää, että lainan myöntämisen edellytyksenä on, että lainarahoitusta haettaessa hakija on saanut Veej"jakaja ry:ltä myönteisen hankerahoituspäätöksen;
 4. päättää, että myönnettävä laina on enintään myönnettävän tuen suuruinen eikä kunta peri lainasta korkoa;
 5. päättää, että laina tulee maksaa takaisin seuraavan kuun lopussa, kun Veej"jakaja on maksanut tuen kokonaisuudessaan hankkeen toteuttajan tilille;
 6. toteaa, että kunnanvaltuusto tekee jokaisesta lainahakemuksesta erillisen päätöksen."

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 1.  myöntää Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja

       2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.   

Päätös: Hyväksyttiin.

Asia tarkastettiin heti kokouksessa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1.  myöntää Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja
 2. oikeuttaa kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

Päätös

Asia hyväksyttiin yksimielisesti otettavaksi kunnanvaltuuston käsittelyyn.

Kunnanvaltuusto

 1.  myönsi Halmeniemen Maa- ja kotitalousseura ry:lle 17 268,50 euroa Leader-hankerahoituksena ja
 2. oikeutti kunnanhallituksen hyväksymään velkakirjan valtuuston periaatteiden mukaisesti.

Tiedoksi

hallinto- ja talousjohtaja, taloussuunnittelija

Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15