Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Tilinpäätös 2019

MjuDno-2020-219

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 tilinpäätös on valmistunut.
Kuntalain 113 §:n mukaan kunnan tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Mäntyharjun kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseen konsernitilinpäätös.

Kuntalain mukaan tilinpäätös on laadittava tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä, minkä jälkeen tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajien tarkastettavaksi.

Tilintarkastajien on KuntaL:n mukaan tarkastettava tilinpäätös viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Valtuuston käsittelyyn tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus on saatettava kesäkuun loppuun mennessä.

Tilinpäätöksen laatiminen, tilinpäätöksen antaminen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tilinpäätöksen saattaminen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi on kunnanhallituksen tehtävä.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

KuntaL:n mukaan kunnanhallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä sekä talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.


Mäntyharjun kunnan tilinpäätös vuoden 2019 tilinpäätös on 2.419.661,89 euroa alijäämäinen.

Toimintatuotot pienenivät 438.765 euroa edelliseen vuoteen verrattuna  euroa. Toimintakulut kasvoivat 2.032.833 euroa verrattuna vuoteen 2018.

Kokonaisverotulot olivat 20.816.152 euroa. Verotulokertymä pieneni 90.000 euroa.

Valtionosuuksia kertyi 17.950.000 euroa. Valtionosuudet vähenivät edellisestä vuodesta 50.000 euroa.

Vuosikatteeksi muodostui -533.000 euroa. Vuosikate ei riittänyt kattamaan käyttöomaisuuden poistoja ja arvonalennuksia, jotka olivat yhteensä 1.890.000 euroa.

Poistosuunnitelman ulkopuolisia poistoja / arvonalennuksia kirjattiin tilinpäätökseen 652.700 euroa. Poistosuunnitelman lisäksi tehdyt poistot / arvonalenukset on esitetty liitteessä.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 investointimenot olivat  4.190.000 euroa.

Kunnan lainakanta tilikauden lopussa oli 18.3M euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. esittää kunnanvaltuustolle, että tilikauden 2019 alijäämä 2.419.661,89 € siirretään oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille;
 2. allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi;
 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja
 4. sallii, että tarvittaessa tilinpäätösasiakirjaan voidaan tehdä teknisiä muutoksia ennen valtuustokäsittelyä ilman, että muutoksista tarvitsee kunnanhallituksen erikseen päättää.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kunnanvaltuuston I varapj. Eveliina Mäenpää poistui kokouksesta esteen ilmoittaen - vs. kulttuurisihteeri (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta).

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttinen tulee kokoukseen kertomaan vuoden 2019 tilanteesta ja tilinpäätöksestä 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkastuslautakunta merkistee hallinto- ja talousjohtaja Tuomo Penttisen selvityksen tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Arja Leppäkumpu, hallintosihteeri, arja.leppakumpu@mantyharju.fi

Kuvaus

KuntaL 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.

Mikkelin Tilintarkastus Oy, tilintarkastaja JHT, HT Mika Mikkonen on suorittanut 27.-28.4.2020 kuntatarkastuksen ja jättänyt tarkastuslautakunnalle tilintarkastuksertomuksen vuodelta 2019 selontekoineen.

Mäntyharjun kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei ole kattamatonta alijäämää, joten Mäntyharjun kunnalla ei ole kuntalain mukaista talouden tasapainottamisvelvoitetta.

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 28.4.2020 esittänyt Mäntyharjun kunnan tilinpäätöksen 2019 hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Tilintarkastukseen ei sisälly kuntalain 125.2 §:n mukaista tilivelvolliseen kohdistuvaa muistutusta, joten lausunnon pyytäminen kunnanhallitukselta tilintarkastuskertomuksesta ei ole tarpeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ilpo Honkanen, ilpo.honkanen@mantyharju.fi

Tarkatuslautakunta 

1. saattaa tilintarkastuskertomuksen kunnanvaltuustolle tiedoksi;

2. esittää valtuustolle, että vuoden 2019 tilinpäätös hyväksytään ja

3. esittää valtuustolle, että myönnetään vastuuvapaus kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuomo Penttinen, hallinto- ja talousjohtaja, tuomo.penttinen@mantyharju.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Yhteistyötoimikunta merkitsee tilinpäätöksen 2019 tietoonsa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

 1. päättää, että tilikauden 2019 alijäämä 2.419.661,49 € siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille;
 2. merkitsee tilintarkastuskertomuksen tietoonsa;
 3. hyväksyy vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
 4. myöntää vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.

Päätös

Kunnanvaltuusto

 1. päätti, että tilikauden 2019 alijäämä 2.419.661,49 € siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämätilille;
 2. merkitsi tilintarkastuskertomuksen tietoonsa;
 3. hyväksyi vuoden 2019 tilinpäätöksen ja
 4. myönsi vastuuvapauden kunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2019.


Valtuuston I varapj. Eveliina Mäenpää ja varavaltuutettu Minna Hytönen poistuivat kokouksesta esteellisinä, Kuntalain 97.1 §.


Muutoksenhaku

Valitusosoitus
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Päätökseen saa hakea muutosta

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranoaminen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika: 8.00-16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuimaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mäntyharjun kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: PL 76, 52701 Mäntyharju
Käyntiosoite: Asematie 3, 52700 Mäntyharju
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mantyharju.fi
Faksinumero: (015) 770 1212
Puhelinnumero: 044 7707 346
Kunnan kirjaamon aukioloaika: maanantaista perjantaihin 9-12 ja 13-15