Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Valtuustoaloite / selvityspyyntö kiinteistöjen vaurioista ja vahingoista

MjuDno-2019-191

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistöstrategian käsittelyn yhteydessä on kunnanvaltuustossa 4.3.2019 jätetty seuraavanlainen Antti Mustosen, Jani Paasosen ja Markku Huovisen allekirjoittama valtuustoaloite:

"Saamamme tiedon mukaan useissa viime aikoina rakennetussa ja rakenteilla olevassa kiinteistössä on ilmennyt vaurioita ja / tai vahinkoja.

Esitämme aloitteenamme, että kaikkien viime aikoina rakennettujen kiinteistöjen ja peruskorjausten osalta annetaan valtuustolle selvitys tapahtuneista vaurioista ja vahingoista sekä miten ne on korjattu tai aiotaan korjata.

Asia koskee

 • lukiorakennusta
 • yhtenäiskoulua
 • terveyskeskusta 
 • päiväkoti Mustikkatassua
 • uutta paloasemaa

Lisäksi pyydämme selvityksen toteutuneista rakennuskustannuksista verrattuna kustannusarvioon ja ylityksiin johtaneista syistä."

 

Tekninen johtaja toteaa valtuustoaloitteen asiakohtiin tämän hetkisen tilanteen:

 • Luokiorakennus: Talotekniikan pistokoeluonteiset tarkastukset lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään toteutetaan 2020 aikana. Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta tarkastetaan.
 • Yhtenäiskoulu: Ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmän korjaukset ja säädöt on toteutettu 2019. Liikuntasalin (1995 rakennettu) vesikattovuotojen laajuus ja syyt selvitetään kevään 2020 aikana ja laaditaan korjaussuunnitelma. Yhtenäiskoulun rakenteiden kunto selvitetään erillisen tutkimussuunnitelman perusteella. 2019 ja 2020 tutkimustulosten sekä havaintojen perusteella laaditaan yhteenvetoraportti rakennuksen kunnosta vuoden 2020 heinäkuun loppuun mennessä.
 • Terveyskeskus: 2013-2019 tutkimusten yhteenveto on valmistunut maaliskuussa 2020. Talotekniikan pistokoeluonteiset tarkastukset lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään toteutetaan 2020 aikana mikäli Koronarajoitukset mahdollistavat selvitystöiden tekemisen sisätiloissa. Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta tarkastetaan. Rakennuksen kokonaisvaltaisen kunnon ja järjestelmien toimivuuden selvittämiseksi suoritetaan kattavat täydentävät kuntotutkimukset sisältäen talotekniikka. Korjaustarpeet luokitellaan välittömiin korjausehdotuksiin ja pidemmän aikavälin korjaustarpeisiin. Yhteenvetoraportti rakennuksen kunnosta ja käytettävyydestä tehdään vuoden 2020 aikana, rakennuslautakunnan vaatimukseen (heinäkuun loppuun mennessä) ei pystytä tietoja toimittamaan Koronarajoitusten sekä hankintojen toteuttamisen johdosta.
 • Päiväkoti Mustikkatassu: Talotekniikan pistokoeluonteiset tarkastukset lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmään toteutetaan 2020 aikana Koronarajoitusten jälkeen. Lisäksi rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta tarkastetaan. 
 • Uusi paloasema: Rakennukset omistaa Kuntarahoitus Oy, jotka Mäntyharjun kunta on vuokrannut sekä edelleen vuokrannut Etelä-savon pelastuslaitokselle ja Essotelle. Rakennushanke on vastaanotettu ja hanke on takuuajalla. Mäntyharjun kunta on laatinut edelleenvuokrasopimukset, jotka edelleenvuokralaiset ovat hyväksyneet. Sopimukset on allekirjoitettu ja vuokralaskutus on voimassa.
 • Pyydetään tarkentamaan valtuustoaloitetta tapahtuneista vaurioista ja vahingoista, joihin selvitystä vaaditaan. 
 • Kustannusten ylittymisen selvityksissä toteutussuunnitelmia tulisi verrata rakennushankkeiden tarveselvitysten ja hankesuunnitelman tavoitteiden mukaan laadittuihin urakkalaskenta-asiakirjoihin, jotta rakentamisen laajuuden muutokset pystytään yksilöidysti selvittämään. Mikäli selvitystyötä vaaditaan tehtäväksi, tulee yksilöidä hankekohtaisesti vaatimukset ja selvitystyöhön esitetään ulkopuolisen asiantuntijan palkkaamista erillisellä lisämäärärahavarauksella. Lisämäärahan määrään vaikuttaa valtuustoaloitteen tarkennukset.

Päätösehdotus

Esittelijä

Lasse Kurvinen, tekninen johtaja, lasse.kurvinen@mantyharju.fi

Tekninen lautakunta antaa aloitteeseen edellämainitun selvityksen kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

 1. merkitsee teknisen lautakunnan lausunnon tietoonsa ja
 2. saattaa sen kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto

1. merkitsee aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tietoonsa ja

2. toteaa, että aloite ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)