Kunnanvaltuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Viestintäsuunnitelman hyväksyminen

MjuDno-2020-293

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Markkinointipäällikkö on valmistellut kunnan uuden viestintäsuunnitelman, joka täydentää jo olemassa olevia tiedotus-, tietoturva-, verkkoviestintä- ja sosiaalisen median ohjeita.

Kuntalaki 29 § Viestintä 
"Kunnan toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa.

Kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet."

Uuden kuntalain säännöksissä korostuu erityisesti verkkoviestintä kunnan viestintä- ja tiedottamiskanavana.


Kunnan hallintosäännön 5 § Kunnan viestintä
"Kunnanhallitus johtaa kunnan viestintää ja tiedottamista kunnan toiminnasta. Kunnanhallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää viestinnästä vastaavat viranhaltijat.

Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Kunnanhallitus, lautakunnat, kunnanjohtaja sekä toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kunnan asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoa valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet."


Viestintäsuunnitelmassa määritellään kunnan viestinnän peruslinjat sekä tavoiteltava profiili ja kuntakuva. Viestintäsuunnitelma on laadittu kunnan strategian pohjalta ja sillä tuetaan kuntastrategiassa asetettuja tavoitteita. Suunnitelmassa käydään läpi viestinnän vastuita, sisäistä ja ulkoista viestintää, kriisiviestintää sekä viestinnän välineitä.

Suunnitelmaan liittyy eri kunnan toimintojen käytännön ohjeita, kuten sosiaalisen median ohje, viestinnän vuosikello ja perehdyttämisopas, joiden pävittäminen on operatiivista toimintaa. Lisäksi on tarkoitus koota jokaiselle toimialalle oma tiivistetty ohje kuka viestii ja kenelle.


Viestintäsuunnitelma sisältää myös ohjeet kunnan viestinnän ja markkinoinnin uudesta visuaalisesta ilmeestä.


Kunnanhallitus valtuuttaa markkinointipäällikön tekemään jatkossa lainsäädännön ja muun velvoittavan ohjeistuksen vaatimat tekniset muutokset viestintäsuunnitelmaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jukka Ollikainen, kunnanjohtaja, jukka.ollikainen@mantyharju.fi

Kunnanhallitus

  1. hyväksyy Mäntyharjun kunnan viestintäsuunnitelman ja
  2. saattaa viestintäsuunnitelman kunnanvaltuustolle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tämä asia käsiteltiin pykälän 51 käsittelyn jälkeen.


Markkinointipäällikkö Eija Kling selosti etäyhteyden välityksellä viestintäsuunnitelmaa.

Päätösehdotus

Kunnanvaltuusto merkitsee viestintäsuunnitelman tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)