Rakennuslautakunta, kokous 11.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Tilinpäätös 2023 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2024-112

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan vuoden 2023 tilinpäätös on valmistunut, oheisessa taulukossa on tilinpäätöksen toteutuminen verrattuna lautakunnan 3.1.2023 vahvistamaan käyttösuunnitelmaan.

Tilin nimi TP 2022 Käyttös.
2023
TP 2023 Poikkeama
Toimintatuotot 192 719 160 000 151 520 -8 480
Toimintamenot -220 629 -298 200 -264 695 33 505
Toimintakate -27 911 -138 200 -113 175 25 025
Laskennalliset kustannukset -9 632 -20 000 -28 917 -8 917
Tilikauden yli-/alijäämä -37 543 -158 200 -142 093 16 107

Vuodelle 2023 rakennusvalvonnan talousarvion toimintamenoihin saatiin digitointia varten 50.000 € lisäys, joka nosti toimintamenot käyttötaloussuunnitelmaan 298200 € tasoon.

Tilinpäätöksessä on poikkemaa toimintatuotoissa, koska lupien haku oli arvioitua vähäisempää ja luvitettavat kohteet pienempiä. Lupien kappalemäärä oli sama kuin vuonna 2021, rakennusvalvonnnan toiminnasta on tarkemmin oheisliitteessä Rakennusvalvonta 2020 -luvulla.pdf.

Toimintamenot jäivät käyttötaloussuunitelmaa alemmalla tasolle, koska digitoinnin henkilöresurssi jättäytyi kunnan palveluksesta keväällä koeajallaan pois ja uuden henkilön rekrytointia ei saatu suorittaa ennen kuin loppukesällä ja rekrytointipäätös saatin lainvoimaiseksi vasta alkusyksystä 2023.

Aiemmin rakennusvalvonta on kattanut toimintamenoistaan noin 80 % omilla toimintatuotoillaan, digitoinnista tulevaa lisäkulua ei ole velvoitettu kattamaan lupamaksujen toimintatuotoilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta merkitsee tilinpäätöksen 2023 ja sen poikkeamat tietoonsa saatetuksi.

Rakennuslautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)