Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kehotus rakennuksen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi , Oy Woikoski Ab / Rakennuslupahakemus tuotanto- ja varastotilarakennuksen laajentamiselle ja rakennuksen kantavien rakenteiden vahvistamiselle

MjuDno-2018-735

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Oy Woikoski Ab on toimittanut 10.12.2018 liitteenä olevan 20.11.2018 päivätyn Sweco rakennetekniikka Oy:n laatiman tarkastusraportin 22705710-003, koskien kiinteistöllä 507-420-0009-0000 olevaa laajarunkoista Tuotanto- ja varastotilarakennusta (raportissa nimetty Automuseo, Woikoski Oy, Mäntyharju).

Kyseiseen rakennukseen on rakennuslupa 15-0152-R muutokselle ja laajentamiselle, jota ei ole luparekisterin mukaan aloitettu 3 vuoden kuluessa luvan lainvoimaiseksi tulosta (30.11.2018).

Rakennusvalvontaan toimitetun Sweco rakennetekniikka Oy:n laatiman tarkastusraportin yhteenvedossa todetaan, että alkuperäinen rakennelaskelma on puutteellinen koska siinä ei esimerkiksi esitetä katon ja kapean osan pituussuuntaista jäykistystä. Mainitaan myös, että käytetyt kuormat ovat osin epäselviä ja suoritetun tarkastuksen perusteella teräsrakenteelle suositellaan korjaustoimenpiteitä.

Edellä mainitun Sweco rakennetekniikka Oy:n laatimassa tarkastusraportissa suositellaan vahvistustoimenpiteiksi seuraavaa:

 • kaikki ruuviliitokset palosuojataan
 • sekä kapean että leveän osan kattoristikoita vahvistetaan ja katon jäykistetystä parannetaan
 • leveän osan päätypalkin liitoksia vahvistetaan pilarien kohdalla. Samoin suositellaan kattoristikon yläpaarteeseen liittyvien vinosideliitosten vahvistusta
 • leveän osan reunimmaisia kattositeitä suositellaan vahvistettavaksi tai uutta sidettä lisättäväksi reunoille
 • leveän osan päätyseinän IPE220-pilareita vahvistetaan nurjahdusta ja kiepahdusta vastaan
 • suositellaan välitason WQ-palkkeihin liittyvien vinotukien liitoslevyjen vahvistamista

Lisäksi suositellaan, että mikäli suositeltuja korjaustoimenpiteitä ei ole tehty,
lumikuorma poistetaan katolla viimeistään, kun lumikuorma on 80 kg/m².

Rakennusvalvonta on 11.12.2018 kehottanut kiinteistön omistajaa antamaan selvityksen 20.12.2018 mennessä Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaan mihin toimenpiteisiin kiinteistön omistaja ryhtyy Tarkastusraportissa 22705710-003 Yhteenveto suositeltavista toimenpiteistä -osassa mainittujen puutteiden ja/ tai virheiden korjaamiseksi.
Kehotuskirjeessä on mainittu, että raportin edellyttämien toimenpiteiden suorittamisella voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen, joten MRL 125 §:n mukaan korjaustyö edellyttää rakennuslupaa.

Kiinteistön omistaja on toimittanut kirjeitse 19.12.2018 selvityksen, joka on päivätty 13.11.2018. Selvitys sisältää vastaukset kahteen eri kehotukseen, jotka ovat koskeneet tätä Tuotanto- ja varastotilarakennusta (raportissa nimetty Automuseo, Woikoski Oy, Mäntyharju) ja Maneesirakennusta.

Selvityksessä kiinteistön omistaja ilmoittaa seuraavasti:
"Rakennus korjataan maneesin korjauksen jälkeen. Seuraamme museorakennuksen rakenteista ja katolle kertyvää lumikuormaa joka poistetaan raportin ohjeen mukaan ennen kuin lumikuorma ylittää 80 kg/m². Liiallisen lumikuorman aikana rakennusta ei käytetä."

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta kehottaa Oy Woikoski Ab:n hakemaan laajarunkoisen Tuotanto- ja varastotilarakennuksen korjaustyölle rakennusluvan sekä liittämään hakemukseen tarvittavat suunnitelmat, ennen korjaustöiden aloittamista.

Rakennuslautakunta määrää Oy Woikoski Ab:n ennen korjaustöiden valmistumista (lainvoimaisen rakennusluvan loppukatselmus) seuraamaa rakennuksen rakenteita ja katolle kertyvää lumikuormaa sekä poistamaan lumikuorman ennen kuin lumikuorma on 80 kg/ m². Lisäksi rakennuslautakunta määrää, että mahdollisen liiallisen luomikuorman aikana rakennusta ei saa käyttää.

Rakennuslautakunta päättää, että Tuotanto- ja varastotilarakennuksen muutoksen ja laajennuksen rakennuslupa 15-0152-R on rauennut MRL 143 §:n mukaisesti koska rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa.

 

Sovelletut säädökset:
Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 1 §, 2 §, 3 § ja 5 §
Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 §, 124 §, 125 §, 131 §, 143 §, 135 §, 153 § ja 166 §

 

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Oy Woikoski Ab on jättänyt 30.6.2020 rakennuslupahakemuksen tuotanto- ja varastorakennuksen 102760714R kantavien rakenteiden muuttamiselle ja korjaamiselle sekä laajennukselle.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä (voimaan tulo 1.6.2017) kunnan rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty rakennuslautakunta, joka lautakunnan delegointipäätöksen 14.2.2017 § 9 mukaan käsittelee teollisuus- ja liikerakennusten rakennusluvat.

Liitteenä Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.  Rakennnuslupapiirustukset nähtävillä kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella myöntää haetun rakennusluvan, liitteenä olevan Louhi -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset:

 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 §, 121§, 122 §, 122 b §, 122 c §, 125 §, 135 §, 150 c § ja 150 d §
 • Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista 4 § ja 6 §
 • Hallintolaki 45 §
 • Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys
 • Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 22 §/ Rakennuslautakunta ja 23 § /Kunnanjohtajan ja toimialan johtajan tehtävät ja toimivalta
 • Mäntyharjun rakennuslautakunnan päätös § 9/ 2017
 • Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 2.8 §, 10.1 §, 11.1 §, 13.1 § ja 25.8 § 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Hakija