Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kuntotutkimukset / Terveyskeskus ja peruskoulu

MjuDno-2019-188

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Rakennuslautakunta otti kokouksen lopuksi esiin kunnan kiinteistöjen kunnon, josta lautakunnan jäsenet ovat saaneet eri lähteiden kautta heitä huolestuttavaa tietoa. Saamiensa tietojen mukaan rakennuslautakunta toi esiin, että on hyvin ilmeistä ettei kiinteistöllä SAIRAALA 507-413-0091-0000 oleva Terveyskeskusrakennus (10959847C) ja kiinteistöllä KESKUSKOULU 507-413-0042-0042 oleva Peruskoulurakennus (102949780M) jatkuvasti täytä terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia (MRL 166 §).

Kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta (MRL 21 §), Mäntyharjulla rakennuslautakunta. Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunta ei ole siirtänyt MRL 166 § asioita viranhaltijan ratkaistavaksi. Korkein oikeus on joulukuun 2018 lopulla (”Laukassa sijainneen ratsastusmaneesin” päätös) päätöksessään todennut maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:stä käyvän selkeästi ilmi, että valvontavastuu rakennetun ympäristön kunnossapidosta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.

Päätösehdotus

Keskustelun jälkeen rakennuslautakunta päättiää määrätä Terveyskeskus- (10959847C) ja Peruskoulurakennusten (102949780M) omistajan Mäntyharjun kunnan esittämään kumpaakin koko rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.

Kumpikin koko rakennusta koskeva kuntotutkimusraportti tulee toimittaa Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaan, viimeistään 10.5.2019.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 § ja 166 §

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Asialle on perjantaina 15.3.2019 pidetyssä kokouksessa sovittu annettavaksi jatkoaikaa syyskuun 2019 loppuun, jolloin raportti olisi ollut käytettävissä vuoden talousarvion 2020 laadinnassa. Kokouksessa on ollut koollekutsujana vt. tekninen johtaja, kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa sekä rakennustarkastaja, jatkoaikapäätös on lähetetty sähköpostitse rakennuslautakunnalle.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on jättänyt 30.9.2019 pyynnön kuntotutkimusten siirtämisestä vuodelle 2020;

"Tekninen toimiala esittää terveyskeskuksen sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen suorittamista vuoden 2020 talousarviovarauksesta, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota myös edellisien kuntotutkimusten tuloksiin sekä 2019 korjaustöiden yhteydessä saatuihin tuloksiin. Lisäksi tekninen toimiala esittää yhtenäiskoulun sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen suorittamista vuoden 2020 talousarviovarauksesta, huomioiden kuitenkin syksyllä tehtävien henkilökunnalle tehtävän sisäilmastokyselyn tulokset ja rakennusautomaation uusimisen yhteydessä tehdyt ilmanvaihdon mittaukset sekä säätömuutokset. Tutkimussuunnitelmat pyritään laatimaan lokakuun 2019 aikana."

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta velvoittaa tutkimukset tehtäväksi Ympäristöministeriön sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja päättää antaa Mäntyharjun kunnalle jatkoajan, teknisen johtajan perustellun hakemuksen perusteella. Koska toteuttaminen vaatii kohteissa tehtävien mittausten ja materiaalinäytteiden sekä rakenteiden fysikaalisten tarkasteluiden lisäksi laboratoriotutkimuksia sekä useita seurantakokouksia, annetaan uudeksi määräpäiväksi PE 31.7.2020.
Tällöin kuntotutkimusten raportit ovat rakennuslautakunnalla käytössä elokuun kokouksessa ja kunnalla vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on pyytänyt lisäaikaa 15.7.2020 lähettämällään sähköpostilla rakennuslautakunnalta. Hän ilmoittaa viestissään,  että: "Yhtenäiskoulun kuntotutkimusten yhteenveto kokonaisuudesta valmistuu kesän aikana rakennuslautakunnan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi olemme keittiö- ja ruokalahankkeessa tutkineet kirjasto- ja ruokarakennukset, joiden tutkimustulokset korjausarvioineen on valmiit. Terveyskeskuksen osalta Koronarajoitukset estivät tutkimukset täydellisesti, mutta nyt on saatu lupa ja työskentelyohjeet juuri ennen kesälomakautta. Tutkimukset alkavatkin liitteenä olevan tutkimussuunnitelman mukaan elokuun loppupuolella ja eivät ole täysin kattavat tutkimukset mutta oireilutilojen ja niiden osalta rakenteiden kunto, talotekniikan toimivuus saadaan selville olosuhde arvioinnin perustaksi. Myös välittömät korjaavat toimenpiteet ja kustannusarviot saadan selvitettyä, mutta kattavaa korjausvelkaa ei saada selville kuin kattavampien tutkimusten jälkeen 2020-2021, mikäli rahoitus selviää. 2020 tilatut tutkimukset saadaan valmiiksi raportteineen ja esittelyineen marraskuun loppuun mennessä, joten tekninen toimi hakee lisäaikaa marraskuulle 2020 ja esittely tapahtuisi sovitussa rakennuslautakunnan kokouksessa."

Tutkimussuunnitelma on lähetetty rakennuslautakunnalle sähköpostin liitteenä 15.7.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta antaa Mäntyharjun kunnalle jatkoajan, teknisen johtajan perustellun hakemuksen seuraavilla perusteilla:

  • viivästykseen on syynä kevään/ kesän poikkeuksellinen tilanne (COVID-19)
  • lisäaikahakemus koskee yhtä rakennusta ja siitä on esitetty tutkimussuunnitelma
  • hakemusken mukaan saadaan selville oireilutilat ja niiden osalta rakenteiden kunto, sekä talotekniikan toimivuus olosuhde arvioinnin perustaksi

Uudeksi määräpäiväksi annetaan 30.11.2020.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Tekninen johtaja