Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 LISÄPYKÄLÄ: Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen ympäristösuojelumääräysten päivittäminen (lisäpykälä)

MjuDno-2020-451

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun ympäristölautakunta on asettanut kokouksessaan 10.6.2020 nähtäville ehdotuksen Mikkelin seudun ympäristöpalvelujen toimialueen kuntien päivitetyiksi ympäristönsuojelumääräyksiksi ja niiden perusteluiksi ja pyytänyt niistä lausuntoja. Lausuntoja on pyydetty kuntien rakennusvalvonta- ja jätehuoltoviranomaisilta, valtion ympäristönsuojeluviranomaisilta (ely-keskus), Etelä-Savon pelastuslaitokselta ja yhdistyksiltä, joiden edustamaa toimialaa ympäristönsuojelumääräykset saattavat koskea. Lausunnot on pyydetty 31.8.2020 mennessä. Mäntyharjun rakennuslautakunta on saanut lisäaikaa lausunnon antamiseen 1.9.2020 saakka. 

Rakennustarkastaja on läpikäynyt ympäristönsuojelumääräykset ja niiden perustelut sekä verrannut niitä voimassa oleviin määräyksiin ja laatinut liitteenä olevan lausuntoehdotuksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunnan antaa lausuntonaan rakennustarkastajan laatiman lausuntoehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut