Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Poikkeamislupahakemus loma-asunnon käyttötarkoituksen muuttamiseksi vastoin Vanosen rantaosayleiskaavan määräyksiä sekä rakennusjärjestyksen määräyksiä.

MjuDno-2020-513

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-409-1-47 omistaja on jättänyt Vanosen rantaosayleiskaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi - palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 18.6.2020. Poikkeamista haetaan Vanosen rantaosayleiskaavan määräyksistä poiketen rakennuspaikan käyttötarkoituksen osalta sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä asuinrakennuksen sijoittumisesta 20 metrin etäisyydelle rannasta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Vanosen rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä mahdollistaa olemassa olevan loma-asunnon käyttötarkoituksen asuinrakennuksen muuttamisen vakituiseksi asunoksi ja sijoittumisen vähintään 20 m etäisyydelle rannasta erillisellä rakennuslupamenettelyllä.

Oheisliitteenä Louhi- ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan Louhi -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa ja/ tai -luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 117 §, 125 §, 126 a §, 171 §, 173 § ja 174 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Mäntyharjun rakennusvalvonnan päätös § 9/ 2017
Vanosen rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

 Luvan hakija, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Mäntyharjun kunta/ paikkatietokäsittelijä