Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Poikkeamislupahakemus loma-asunnon rakentamiseksi vastoin Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksiä sekä vastoin rakennusjärjestyksen määräyksiä.

MjuDno-2020-512

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön 507-404-1-266 omistajat ovat jättäneet Länsiosan rantaosayleiskaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi - palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 30.6.2020. Poikkeamista haetaan Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksistä poiketen rakennuspaikan käyttötarkoituksen osalta (AO->RA) sekä rakennusjärjestyksen määräyksistä 99 k-m²:n loma-asunnon sijoittumisesta 20 metrin etäisyydelle rannasta.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Länsiosan rantaosayleiskaavan ja rakennusjärjestyksen määräyksistä mahdollistaa loma-.asunnon (99 k- m²) rakentamisen asuinrakennukselle osoitetulle rakennuspaikalle ja vähintään 20 m etäisyydelle rannasta rakentamisen erillisellä rakennuslupamenettelyllä.

Oheisliitteenä Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää karttaliitteet, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan Louhi -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Länsiosan rantaosayleiskaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1 ja 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 11 §, 13 § ja 14 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Luvan hakija, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mäntyharjun kunta/paikkatietokäsittelijä