Rakennuslautakunta, kokous 1.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Sähköjohdon sijoittaminen / Suur-Savon Sähkö Oy

MjuDno-2019-553

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Suur-Savon Sähkö Oy on jättänyt 4.9.2019 hakemuksen  sijoittaa ja ylläpitää vuonna 2012 rakennetut sähköverkon laitteistot Mäntyharjun Niinimäen kylässä kiinteistöjen 507-414-9-12, 507-414-9-151 ja 507-414-9-33 alueille. Suur-Savon Sähkö Oy on hakemuksessaan ilmoittanut, että alueelle sijoitetuille laitteille ei ole voimassa olevaa maavuokra- tai johtoaluesopimusta. Hakemuksen mukaan yhtiö ei ole päässyt sopimukseen maanomistajien kanssa johdon sijoittamisesta kyseisille tiloille esittämänsä vaihtoehto 1 mukaisesti. Suur-Savon Sähkö Oy on hakemuksessaan esittänyt 3 erivaihtoa ko. toimenpiteelle, joista vaihtoehdot 2 ja 3 olisivat lisäkustannuksiltaan kalliimmat.  

Suur-Savon Sähkö Oy on maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999 / 132) 161 §:ään viitaten pyytänyt rakennuslautakuntaa kuulemaan asianosaisia, suorittamaan alueella katselmuksen ja sijoittamaan sähköjohdon heidän hakemuksessaan esittämänsä vaihtoehto 1 mukaisesti.

Rakennusvalvonta on pyytänyt lisäselvitystä Suur-Savon Sähkö Oy:tä 14.10.2019 vaihtoehto 2 ja 3 kiinteistöjen omistajien suostumuksesta. Suur-Savon Sähkö Oy ei ole neuvotellut näiden kiinteistöjen omistajien kanssa, koska ko. vaihtoehdot eivät ole yhtiön mukaan toteutettavissa kohtuullisin lisäkustannuksin.

Rakennusvalvonta on pyytänyt hakemuksesta Vaihtoehto 1:n kiinteistöjen omistajien vastineet 15.10.2019. Kahdelta kiinteistön omistajalta on saatu vastineet hakemukseen.
Suur-Savon Sähkö Oy ei ole antanut vastinetta maanomistajan jättämiin vastineisiin.

MRL 161 § mukaan kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin.
Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Rakennusvalvonta katsoo, että maanomistajaa on kuultu sähköjohdon sijoitusasiassa.

Rakennuslautakunta on suorittanut Suur-Savon Sähkö Oy:n pyynnöstä katselmuksen 26.8.2020, josta on oheisliitteenä erillinen muistio. Rakennuslautakunta antaa asiasta päätöksen rakennuslautakunnan kokouksessa 1.9.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta päättää sähköjohdon sijoituksesta Vaihtoehto 1 mukaisesti, oheisliitteenä on Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 161 §, 162 § ja 163 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 16 § ja 25 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Suur-Savon Sähkö Oy,  Vaihtoehto 1 maanomistajat