Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kuntotutkimukset / Terveyskeskus ja peruskoulu /Rakennuslautakunnan määräys yhtenäiskoulun kuntotutkimuksessa ja  paloviranomaisen lausunnossa havattujen puutteiden ja virheiden korjaamiseksi

MjuDno-2019-188

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Rakennuslautakunta otti kokouksen lopuksi esiin kunnan kiinteistöjen kunnon, josta lautakunnan jäsenet ovat saaneet eri lähteiden kautta heitä huolestuttavaa tietoa. Saamiensa tietojen mukaan rakennuslautakunta toi esiin, että on hyvin ilmeistä ettei kiinteistöllä SAIRAALA 507-413-0091-0000 oleva Terveyskeskusrakennus (10959847C) ja kiinteistöllä KESKUSKOULU 507-413-0042-0042 oleva Peruskoulurakennus (102949780M) jatkuvasti täytä terveellisyyden ja käyttökelpoisuuden vaatimuksia (MRL 166 §).

Kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta (MRL 21 §), Mäntyharjulla rakennuslautakunta. Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunta ei ole siirtänyt MRL 166 § asioita viranhaltijan ratkaistavaksi. Korkein oikeus on joulukuun 2018 lopulla (”Laukassa sijainneen ratsastusmaneesin” päätös) päätöksessään todennut maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:stä käyvän selkeästi ilmi, että valvontavastuu rakennetun ympäristön kunnossapidosta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.

Päätösehdotus

Keskustelun jälkeen rakennuslautakunta päättiää määrätä Terveyskeskus- (10959847C) ja Peruskoulurakennusten (102949780M) omistajan Mäntyharjun kunnan esittämään kumpaakin koko rakennusta koskevan kuntotutkimuksen terveellisyyden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden selvittämiseksi.

Kumpikin koko rakennusta koskeva kuntotutkimusraportti tulee toimittaa Mäntyharjun kunnan rakennusvalvontaan, viimeistään 10.5.2019.

Sovelletut oikeusohjeet:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 § ja 166 §

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Asialle on perjantaina 15.3.2019 pidetyssä kokouksessa sovittu annettavaksi jatkoaikaa syyskuun 2019 loppuun, jolloin raportti olisi ollut käytettävissä vuoden talousarvion 2020 laadinnassa. Kokouksessa on ollut koollekutsujana vt. tekninen johtaja, kunnanjohtaja, hallinto- ja talousjohtaja, rakennuslautakunnan puheenjohtaja, kunnanhallituksen edustaja rakennuslautakunnassa sekä rakennustarkastaja, jatkoaikapäätös on lähetetty sähköpostitse rakennuslautakunnalle.

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on jättänyt 30.9.2019 pyynnön kuntotutkimusten siirtämisestä vuodelle 2020;

"Tekninen toimiala esittää terveyskeskuksen sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen suorittamista vuoden 2020 talousarviovarauksesta, jonka yhteydessä kiinnitetään huomiota myös edellisien kuntotutkimusten tuloksiin sekä 2019 korjaustöiden yhteydessä saatuihin tuloksiin. Lisäksi tekninen toimiala esittää yhtenäiskoulun sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen suorittamista vuoden 2020 talousarviovarauksesta, huomioiden kuitenkin syksyllä tehtävien henkilökunnalle tehtävän sisäilmastokyselyn tulokset ja rakennusautomaation uusimisen yhteydessä tehdyt ilmanvaihdon mittaukset sekä säätömuutokset. Tutkimussuunnitelmat pyritään laatimaan lokakuun 2019 aikana."

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta velvoittaa tutkimukset tehtäväksi Ympäristöministeriön sisäilma- ja kosteusteknisen kuntotutkimusoppaan mukaisesti ja päättää antaa Mäntyharjun kunnalle jatkoajan, teknisen johtajan perustellun hakemuksen perusteella. Koska toteuttaminen vaatii kohteissa tehtävien mittausten ja materiaalinäytteiden sekä rakenteiden fysikaalisten tarkasteluiden lisäksi laboratoriotutkimuksia sekä useita seurantakokouksia, annetaan uudeksi määräpäiväksi PE 31.7.2020.
Tällöin kuntotutkimusten raportit ovat rakennuslautakunnalla käytössä elokuun kokouksessa ja kunnalla vuoden 2021 talousarvion laadinnassa.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Tekninen johtaja Lasse Kurvinen on pyytänyt lisäaikaa 15.7.2020 lähettämällään sähköpostilla rakennuslautakunnalta. Hän ilmoittaa viestissään,  että: "Yhtenäiskoulun kuntotutkimusten yhteenveto kokonaisuudesta valmistuu kesän aikana rakennuslautakunnan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi olemme keittiö- ja ruokalahankkeessa tutkineet kirjasto- ja ruokarakennukset, joiden tutkimustulokset korjausarvioineen on valmiit. Terveyskeskuksen osalta Koronarajoitukset estivät tutkimukset täydellisesti, mutta nyt on saatu lupa ja työskentelyohjeet juuri ennen kesälomakautta. Tutkimukset alkavatkin liitteenä olevan tutkimussuunnitelman mukaan elokuun loppupuolella ja eivät ole täysin kattavat tutkimukset mutta oireilutilojen ja niiden osalta rakenteiden kunto, talotekniikan toimivuus saadaan selville olosuhde arvioinnin perustaksi. Myös välittömät korjaavat toimenpiteet ja kustannusarviot saadan selvitettyä, mutta kattavaa korjausvelkaa ei saada selville kuin kattavampien tutkimusten jälkeen 2020-2021, mikäli rahoitus selviää. 2020 tilatut tutkimukset saadaan valmiiksi raportteineen ja esittelyineen marraskuun loppuun mennessä, joten tekninen toimi hakee lisäaikaa marraskuulle 2020 ja esittely tapahtuisi sovitussa rakennuslautakunnan kokouksessa."

Tutkimussuunnitelma on lähetetty rakennuslautakunnalle sähköpostin liitteenä 15.7.2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta antaa Mäntyharjun kunnalle jatkoajan, teknisen johtajan perustellun hakemuksen seuraavilla perusteilla:

  • viivästykseen on syynä kevään/ kesän poikkeuksellinen tilanne (COVID-19)
  • lisäaikahakemus koskee yhtä rakennusta ja siitä on esitetty tutkimussuunnitelma
  • hakemusken mukaan saadaan selville oireilutilat ja niiden osalta rakenteiden kunto, sekä talotekniikan toimivuus olosuhde arvioinnin perustaksi

Uudeksi määräpäiväksi annetaan 30.11.2020.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta käsitteli terveyskeskuksen ja peruskoulun kuntotukimusta edellisen kerran kokouksessaan 1.9.2020, jolloin terveyskeskuksen kuntotutkimuksen tekemiselle annettiin jatkoaikaa 30.11.2020 saakka. 

Terveyskeskuksesta on tehty Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 1.12.2020 jonka perusteella siitä on laadittu tutkimusraportti.
Lisäksi terveyskeskuksessa on pidetty paloturvallisuuskatselmus 10.2.2021 jonka pöytäkirja on liitteenä sekä työterveyslääkäri on antanut lausunnon Essotelle (oheisliite, vain lääkärin käyttöön) tilojen terveydellisestä riskistä.

Tekninen lautakunta on käsitellyt terveyskeskuksen kuntotukimusta kokouksessaan 18.2.2021 § 12. Päätöksen mukaisesti tekninen lautakunta päätti teettää pelastusviranomaisen lausunnon mukaiset korjaussuunnitelmat kiinteistön käyttötaloudesta ja kunnossapidon ylläpitovuokrasta. Korjaussuunnitelmien jälkeen arvioidaan korjauskustannukset ja haetaan Terveyskeskuksen rakennekorjaukset - investointihankkeelle tarvittaessa lisämäärärahaa rakennusmääräysten mukaisille palo-osastointien korjauksille.

Rakennusvalvonnan saamien edellä mainittujen asiakirjojen pohjalta voidaan todeta, että rakennus ei ole nykyisellään käyttäjille turvallinen ja terveellinen. Asiakirjoissa on edellytetty korjaavia toimenpiteitä, joilla rakennuksen turvallisuus ja terveydelliset olot saadaan kuntoon, tekninen lautakunta on jo päättänyt teettää korjaussuunnitelmat pelastusviranomaisen lausunnossa esiin tuoduista puutteista. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennuslupamenettelyä toimenpiteelle jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta kehottaa Mäntyharjun kuntaa hakemaan rakennusluvan kuntotukimuksessa havaittujen sekä paloviranomaisen katselmuksessa havaittujen puutteiden korjaamiseksi, ennen korjaustöiden aloittamista. Rakennuslupahakemuksessa tulee olla liitteenä tarvittavat suunnitelmat käyttöturvallisuuden ja -terveellisyyden aikaan saaville toimenpiteille.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125§, 131§ ja 166§

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Rakennuslautakunta käsitteli terveyskeskuksen ja peruskoulun kuntotukimusta edellisen kerran kokouksessaan 1.9.2020, jolloin yhtenäiskoulun kuntotutkimuksen yhteenvedolle annettiin jatkoaikaa 30.11.2020 saakka.

Yhtenäiskoulusta tehty Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimuksen raportti on päivätty 3.9.2020, jonka jälkeen palomestari on tehnyt palotarkastuksen sekä tekninen toimi uudelleen kartoittanut yläpohjassa olevan aineen koostumuksen kahdessa eri laboratoriossa. Viimeisimpien tutkimusraporttien mukaan näyteaines on epäpuhdasta natriumbikarbonaattia (Mikrofokus Oy 28.1.2021), toisen tutkimuksen mukaan näyte sisältää alumiinia, kalsiumia, natriumia ja magnesiumia (KVVY tutkimus Oy 9.3.2021). Tutkimustulosten perusteella on Palomestari tehnyt lausunnon, jossa pelastuslain 379/2011 9 §:n perusteella poistamaan Yhtenäiskoulun yläpohjassa havaitun soodapuhallusjätteen / valkean jauheen koska löydetyt aineet aiheuttavat mahdollisen tulipaloriskin.

Yhtenäiskoulun Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimuksen raportin (osa 6. Johtopäätökset ja yhteenveto toimenpiteistä) ja palomestarin tarkastuksen sekä lausunnon perusteella käy ilmi, että rakennus ei ole nykyisellään käyttäjille turvallinen ja terveellinen. Asiakirjoissa on edellytetty korjaavia toimenpiteitä, joilla rakennuksen turvallisuus ja terveydelliset olot saadaan kuntoon. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää rakennuslupamenettelyä toimenpiteelle jolla ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin (MRL 125 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Ottaen huomioon yläpohjassa olevan aineen aiheuttavan mahdollisen tulipaloriskin sekä sen, että palo-osastoinnissa on havaittu puutteita ja kyseessä on koulurakennus. Rakennuslautakunta määrää Mäntyharjun kunnan hakemaan rakennusluvan kuntotukimuksessa havaittujen sekä paloviranomaisen lausunnossa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Lisäksi rakennuslautakunta suosittaa käyttäjää tehostamaan pelastussuunnitelman mukaisia harjoituksia (mm. poistuminen), tarvittaessa yhteistyössä pelastuslaitoksen kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.