Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Poikkeamislupahakemus / Koy Mäntyharjun Myllyrinne

MjuDno-2021-101

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen alueella kiinteistölle 507-413-7-13 on jätetty sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemus 18.12.2020.  Poikkeamista haetaan Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen kaavamääräyksestä koskien rakennuksen osan purkamista.

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle. 

Oheisliitteenä on kartat ja Louhi-ohjelmalla valmisteltu päätösehdostus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta myöntää hakemuksen mukaisen poikkeamisen Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen määräyksistä.

Poikkeamislupa on voimassa 2 vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Purkulupa purkamiselle on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 54 §, 57 §, 127 §, 139 §, 171 §, 173 § ja 174 §
• Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
• Hallintolaki 45 §
• Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
• Asemanseudun rakennuskaavan muutos
• Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 3.3
• Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
• Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2021

Päätös

Hyväksyttiin

Jäsen Anssi Turtiainen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteen ilmoittaen ja Teams -yhteys katkaistiin häneltä asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1. mom. 5 kohta.)

Kunnanhall. pj Leena Pekkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 17:13.

Valmistelija

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää Mäntyharjun rakennuslautakunnalta lausuntoa Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen jättämään valitukseen koskien Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan myöntämää poikkeamislupaa 507-2021-5002 (Rak.ltk 9.3.2021 § 3). Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskeus esittää valituksessaan, että rakennuslautakunnan poikkeamislupapäätös kaavamääräyksistä tulee kumota. Lausunto on pyydetty 16.4.2021 mennessä. Itä-Suomen hallinto-oikeus on antanut lisäaikaa lausunnon antamiselle 23.4.2021 saakka. 

Lausunnon lisäksi Itä-Suomen hallinto-oikeus pyytää toimittamaan kaikki valituksen alaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat ja muu tarvittava selvitys, joita ovat ainakin;

 • poikkeamishakemus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 85 §:n mukaisine liitteineen
 • selvitys kuulemisesta
 • pyydetyt lausunnot
 • kartta, johon on merkitty lähialueen poikkeamispäätökset

Ja mikäli kyseessä on poikkeaminen kaavasta, tarvitaan myös;

 • kaavakartta tai ote siitä värillisenä mittakaavatietoineen ja hyväksymismerkintöineen
 • kaavamerkinnät ja -määräykset kokonaisuudessaan
 • kaavaselotus
 • jos kyseessä on rakennuslain aikaisesta kaavasta, tieto siitä milloin se on vahvistettu.

Sekä laatimaan luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista, jotta asianosainen saa myöhemmin vastinepyynnön yhteydessä tietoonsa lausunnonantajan hallinto-oikeuteen toimittaman oikeudenkäyntiaineiston.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta antaa seuraavan lausunnon asiasta:

 1. Selostus asiasta;
  Mäntyharjun rakennusvalvontaan on tullut purkulupahakemus, jonka käsittely ei ole ollut mahdollista Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen kaavamääräyksen (TY -korttelialueella sijaitsee funktionalistinen Mäntyharjun Osuuskaupan laajennusosa. Rakennusta ei saa purkaa eikä sen ulkoasua muuttaa ilman pakottavaa syytä.) vuoksi, Itä-Suomen Hallinto-oikeuden päätöksen 20/0218/3 perusteluiden mukaan on tulkittu kaavasta poikkeamisen olevan tarpeen ennen purkulupahakemuksen käsittelyä. Kiinteistö Oy Mäntyharjun Myllyrinne on hakemus kaavamääräyksestä poikkeamiselle lupaa ja Mäntyharjun rakennuslautakunta on myöntänyt poikkeamisluvan, jota valitus koskee sekä joka toimitetaan tämän päätöksen mukaisesti liitteineen, kaavatietoineen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle pyynnön mukaisesti.
  Poikkeamislupa ei kohdistu ”Mäntyharjun Osuuskaupan” vuonna 1936 valmistuneeseen laajennusosaan, vaan Asemanseudun rakennuskaavan muutoksen kaavamääräyksen.
   
 2. Vastaus valittajan esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin;
  a) Vaatimuksena on esitetty, että rakennuslautakunnan päätös tulee kumota.
  Rakennuslautakunta vastaa, että valitus tulee aikeettomana hylätä.
  b) yhtenä perusteluna on esitetty, että ELY -keskus katsoo, että suojeltavaan rakennukseen kohdistuvassa poikkeamislupa-asiassa ei ole esitetty sellaisia riittävän hyväksyttäviä syitä, joiden perusteella poikkeamislupa asemakaavan määräyksistä olisi voitu myöntää.
  Rakennuslautakunta vastaa, että hakemuksessa on ollut riittävät perustelut ja liitteet myöntää poikkeamislupa kaavamääräyksestä poikkeamiselle. Kaavamääräyksen mukaan kyseessä on Funktionalistinen laajennusosa, ei suojeltu rakennus tai kohde
  c) Esitetty toimenpide ei täytä poikkeamiselle asetettuja edellytyksiä, sillä luvan hakija ei ole esittänyt toimenpiteelle hyväksyttävää erityistä syytä.
  Rakennuslautakunta vastaa, että hakemuksella on esittelijän ja lautakunnan näkemyksen mukaan ollut hyväksyttävä erityinen syy (sellainen mitä kuka tahansa ja minkä tahansa rakennuksen omistaja ei voi esittää).
  Erityinen syy on:
  Kaavamääräyksessä on kirjaus, että rakennusta ei saa purkaa ilman pakottavaa syytä. Yhtiön nykyisen hallituksen näkemyksen mukaan rakennuksen tekninen käyttöikä on loppu. Tähän ovat johtaneet pitkälti taloudelliset syyt ja se, että rakennukselle ei ole ollut enää kokonaisuutena asemakaavan mukaista käyttöä. Rakennuksen kunto on riski terveydelle ja turvallisuudelle. Osa tiloista on jouduttu asettamaan käyttökieltoon mm. vesivahinkojen johdosta. Yhtiön hallituksen mukaan rakennuksen aiheuttama vaara turvallisuudelle ja erityisesti terveydelle on pakottava syy ryhtyä purkamistoimiin.
  d) Toimenpide vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskien tavoitteiden saavuttamista.
  Rakennuslautakunta vastaa, että kaavakorttelissa ei ole asemakaavassa määrättyjä suojeltuja rakennuksia ja/ tai ympäristöä.
  e) Lisäksi päätöstä tehdessä on tapahtunut menettelyvirhe, sillä ELY -keskukselta ei ole pyydetty maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 4 mom. mukaisesti lausuntoa asiassa.
  Rakennuslautakunta vastaa, että esittelijän valmistelussa käytössä olleen tiedon mukaan poikkeaminen ei koske:
  1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta, koska asemakaavassa ei ole luonnonsuojelusta määräyksiä
  2) rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta, koska korttelissa ei ole suojeltuja rakennuksia ja suojelematonta laajennusosaa ei voi pitää merkittävänä kohteena tai alueena.
  3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu-, tai liikennealueeksi varattua aluetta, koska aluetta ei ole näin maakuntakaavaan merkitty.
   
 3. Lausuma esitetystä selvityksestä
  Rakennuslautakunta lausuu edellä olevan esityksensä perustella, että Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valitus tulee aiheettomana hylätä, poikkeamisluvassa on kyse perustellusti myönnetystä kaavamääräyksestä poikkeamisesta.
   

Rakennuslautakunta toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle asiakirjapyynnössä 20429/03.04.04.04.16/2021 pyydetyt kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olleet asiakirjat ja muut pyydetyt selvitykset sekä kaavasta poikkeamisesta pyydetyt asiakirjat.

Rakennuslautakunta liittää asiakirjoihin luettelon lausunnon liitteenä toimitetuista asiakirjoista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Jäsen Anssi Turtiainen ei osallistunut tämän asian käsittelyyn esteen ilmoittaen ja Teams -yhteys katkaistiin häneltä asian käsittelyn ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta)