Rakennuslautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Vanosen rantaosayleiskaavan muutos tilalla Niemelä / Rakennuslautakunnan lausunto / Vanosen rantaosayleiskaavan muutosehdotus/Rakennuslautakunnan lausunto

MjuDno-2020-455

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 18.2.2020 § 7 Vanosen rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Niemelä koskevat kaavaluonnosasiakirjat 62 ja 63 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Tekninen lautakunta pyytää lausuntoa 1.7.2020 mennessä.

On tarpeen, että kaava toteuttaa maanomistajan tarpeita, täten kaavanmuutosta pidetään tarpeellisena erityisesti toiminnan muuttuessa.

Olemassa olevien rakennusten alueen käsittely RM-1 -merkinnällä niin, että se antaa suoraan rakennusoikeuden on rakentamisen luvitusta ja ohjaamista palveleva ratkaisu. Tulevia tarpeita liikaa rajaamatta voisi olla käyttötarkoituksen laajennus myös asuinkäyttöön järkevää, koska alueella on tällä hetkellä rakennus, jonka käyttötarkoitus rakennusrekisterissä on asuinrakennus.

Erillisten rakennuspaikkojen osalta tulee katsoa, että ne myös maasto-olosuhteiltaan mahdollistavat niille suunnitellun rakentamisen. Tämä on syytä tarkastella maastossa erityisesti pohjoisten rakennuspaikkojen osalta, koska maastotietokannan ja rinnevarjostuksen mukaan suurempien rakennusalueet (40 m rannasta) vaikuttavat olevan jyrkemmässä rinteessä. Oikein valituilla ja riittävän kokoisilla rakennusalueilla varmistetaan se, ettei rakentamisen yhteydessä jouduta käyttämään poikkeamislupia tai vähäisiä poikkemia kaavasta. Kahden kilometrin säteellä on rakennusrekisterissä useampia asuinrakennuksia, joten tulisi vielä selvittää kumpi yleiskaavamerkintä RA vai ARA on tulevaisuuden maankäytölle oikea.

Päätösehdotus

Esittelijä

Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta esittää lausuntonaan, että:
1. RM-1 -merkinnän kaavamääräys tulee laajentaa mahdollistamaan myös asuinrakennus.
2. Suunnitellut RA -paikat/ niiden sijoitus tulee tarkastaa maastossa niin, että niille rakentaminen onnistuu ilman poikkeuslupia tai vähäisiä poikkeamia rakennusluvan yhteydessä.
3. Suosittaa miettämään, onko yksittäisten paikkojen kaavamerkintänä RA vai ARA.

Päätös

Hyväksyttiin

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan tekninen lautakunta on päättänyt asettaa kokouksessaan 23.03.2021, § 21 Vanosen rantaosayleiskaavan muutosta tilalla Niemelä koskevat kaavaehdotusasiakirjat MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville. Asiakirjat pidetään julkisesti nähtävillä 15.4.-16.5.2021. Tekninen lautakunta pyytää rakennuslautakunnan lausuntoa Vanosen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta 17.5.2021 mennessä.

Rakennuslautakunta on antanut luonnosvaiheessa lausunnon kyseisestä Vanosen rantaosayleiskaavan muutoksesta, kokouksessaan 29.6.2020 § 20. Lausunnossa ehdotettu RM 1 -merkinnän alueen kaavamääräys on täydennetty lautakunnan esittämällä tavalla mahdollistamaan myös asuinkäytön. Lautakunta on esittänyt myös, että rakennuspaikat tulee olla riittävän laajat, jotta niille rakentaminen ilman poikkeamisia mahdollistuu. Ehdotuksesta voidaan todeta myös asian nyt toteutuvan.

Lautakunta on suositellut miettimään olisiko kaavamerkintä ARA parempi, kuin luonnoksessa ja nyt ehdotuksessa käytetty RA. Tällä mielipiteellä ei ole ollut vaikutusta kaavaehdotukseen, vaikka kahden kilometrin säteellä on useita asuinrakennuksia, jolloin ARA pitäisi paremmin alueen luonteen ennallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta esittää lausuntonaan, että kaksi RM-1 alueen eteläpuolella sijaitsevaa RA rakennuspaikkaa tulee muuttaa mahdollistavammiksi ARA -rakennuspaikoiksi.

Rakennuslautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa Vanosen rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta.

Päätös

Hyväksyttiin.