Rakennuslautakunta, kokous 21.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Talousarvio 2024 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2023-613

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 26.6.2023 käsitellyt Inspira Oy:n raportin pohjalta kunnan vuoden 2024 taloustilannetta ja talousarvion laadinnan lähtökohtia ja kokouksessaan 10.7.2023 § 141 hyväksynyt talousarvion laadintaohjeen ja raamibudjetin vuodelle 2024.
Kunnanhallituksen asettama tavoite 5 %:n sopeutuksesta Inspiran laatiman tuloslaskelman toimintakuluihin on huomioitu, johtoryhmän käsittelyssä Rakennusvalvonnan budjettiraamiksi ulkoisten menojen osalta on muodostunut 294 500 €. Ulkoiset ja sisäiset menot ovat yhteensä rakennusvalvonnan talousarviossa 304 100 €.

Talousarvion laadinnan aikataulun mukaan kunnanhallitus käsittelee vuoden  2024 talousarvion kokouksessaan 27.11.2023.

 

  TP 2022 TA 2023 TA 2024 Muutos     %
RAKENNUSLAUTAKUNTA        
Toimintatulot 192 719 160 000 162 200 1,4 %
Toimintamenot -220 629 -298 200 -304 100 1,9 %
Toimintakate -27 911 -138 200 -141 900 2,6 %
Laskennalliset kustannukset -9 632 -20 000 -22 800 12,3 %
Tilikauden yli-/alijäämä -37 543 -158 200 -164 700 3,9 %

 

 

Rakennusvalvonnan henkilöstösuunnitelma on päivitetty selkeyttämään asiakaspalvelua.

00060000  RAKENNUSLAUTAKUNTA      
  2023 2024 2025 2026
Rakennustarkastaja 1 1 1 1
Palvelusihteeri 1 2 2 2
Toimistotyöntekijä 1 0 0 0
Digitoija 1 1 1 1
Yhteensä 4 4 4 4

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta;

  1. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2024 talousarvion ja
  2. esittää talousarvion kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi

Päätös

Hyväksyttiin.