Rakennuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kokousmenettely toimikaudella 2021-2025 / Rakennuslautakunta

MjuDno-2021-754

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnan toimielimien kokousmenettelystä määrätään kunnan 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 16. luvussa (§ 118-144) seuraavaa;

§ 122 Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä perua kokouksen.

§ 123 Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on käsiteltävä sähköisesti. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään, mikäli mahdollista vähintään 4 päivää ennen kokousta.

§ 124 Sähköinen kokouskutsu
Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin kunnanhallitus tai sen nimeämä henkilö vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä.

§ 125 Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kunnan verkkosivuilla
Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon kunnan asukkaiden tiedonsaanti-intressit.

§ 143 Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

§ 144 Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle
Kunnanhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kun kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.

Hallintosäännön 5. luvun 26 §:n mukaisesti rakennustarkastaja toimii rakennuslautakunnan esittelijänä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta päättää, että

  1. rakennuslautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti  kerran kuukauden arkitiistaina klo. 16:30  sekä tarvittaessa puheenjohtajan määräämänä muuna ajankohtana,
  2. kokouskutsu lähetetään sähkpostina kullekkin lautakunnan jäsenelle ja tarvittaessa varajäsenelle, sekä kunnanhallituksen puhenjohtajalle ja kunnanjohtajalle neljä päivää ennen kokousta,
  3. kokousten esityslistat julkaistaan kunnan verkkosivuilla,
  4. pöytäkirjan tarkastajina toimivat jäsenet vuorollaan aakkosjärjestyksen mukaisesti,
  5. kokouksesta laadittu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä rakennusvalvonnassa kokousta seuraavana perjantainan klo. 9-15 sekä julkaistaan kunnan www-sivuilla,
  6. kokouksissa esittelijä toimii rakennustakastaja, hänen ollessa esteellinen/estynyt määrää sijaisen kunnanjohtaja
  7. kokouksissa pöytäkirjanpitäjänä toimii palvelusihteeri Mirja Marttila, varalla toimistotyöntekijä Hanna Jantunen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hallintosihteeri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)