Rakennuslautakunta, kokous 2.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 LISÄPYKÄLÄ: Talousarvio 2022 / Rakennuslautakunta (lisäpykälä)

MjuDno-2021-757

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessan 31.5.2021 § 111 antanut talousarvion 2022 laadintaohjeet. Ohjeita on päivitetty raamien osalta 21.6.2021 § 130.

Rakennuslautakunnan menoraami (brutto) vuodelle 2022 on 197 510 €, johon on lisätty lupapiste.fi -palvelun maksun korotus n. 26 000 €.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta

  1. hyväksyy lliitteenä olevan vuoden 2022 talousarvion,
  2. esittää talousarvion kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Asia käsiteltiin lisälistalta.

Tiedoksi

Kunnanhallitus ja -valtuusto

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

 

Oikaisuvaatimus / kunnallisvalitus

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)