Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Rakennuslupa 507-2020-75 / Oikaisuvaatimus

MjuDno-2020-461

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

 ************* on jättänyt rakennusluvasta 507-2020-75 oikaisuvaatimuksen 28.5.2020. Hän pyytää rakennusvalvontaa tarkistamaan, että annettu päätös on linjassa yhtiössä aikaisemmin tehdyille käyttötarkoituksen muutosremonteille asetetuille vaatimuksille. Rakennustarkastaja on myöntänyt 14.5.2020 kahdelle huoneistolle käyttötarkoituksen muutoksen rakennusluvan 507-2020-75.
Pääsuunnittelija/ vastaava työnjohtaja on jättänyt vastineen (oheisliite) edellä mainittuun oikaisuvaatimukseen, sen mukaan oikaisuvaatimus ei aiheuta toimenpiteitä huoneistojen rakennuslupakäsittelyyn tai luvan myöntämiseen.

Käyttötarkoituksen muutosten luvitus tapahtuu Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) määräysten mukaisesti, osa toimista on säädetty tehtäväksi rakentamisajan mukaisin säädöksin ja osassa säädöksiä on määrätty sovellettavan samoja määräyksiä kuin uudisrakentamisessa. Mäntyharjulla on useita käyttötarkoituksen muutoksia (myös tässä rakennuksessa), joita on käsitelty rakentamisen ajan säädösten perusteella. Tässä rakennuksessa on yksi aiempi käyttötarkoituksen muutos, joka on Mäntyharjun Liikekeskus Oy:n pyynnöstä käsitelty silloisten voimassa olleiden rakennusmääräysten mukaisesti.

Tämän lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä on katselmuksella (luvaton rakentaminen) 22.3.2019 on Mäntyharjun Liikekeskus Oy ilmoittanut, että heidän mielestä muutokset tulee suunnitella nykyisten määräysten mukaisesti.

Käyttötarkoituksen muutoksen rakennusluvassa 507-2020-75 on määrätty rakennushankkeeseen ryhtyvä katsomaan, että rakentaminen suoritetaan maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Lupapäätökseen on erikseen noudatettavaksi kirjattu ne rakentamismääräykset, joita ko. asetuksissa ei käyttötarkoituksen muutoksessa ole määrätty sovellettavaksi. Osassa asetuksia (kuten YMa 796/ 2017 asetus rakennuksen ääniympäristöstä ja VNa 241/2017 asetus rakennuksen esteettömyydestä) on määrätty sovellettavaksi myös käyttötarkoituksen muuttamisessa.
Edellisen perusteella olennaisimmat käyttötarkoituksen muuttamiseen liittyvät vaatimukset on kirjattu rakennuslupaan 507-2020-75 tehtäväksi voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti, joko suoraan MRL:n tai sen perusteella säädetysti tai erillisinä lupakohtaisina määräyksinä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta toteaa rakennusluvasta 507-2020-75 28.5.2020 jätetyn oikaisuvaatimuksen aiheettomaksi.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen jättänyt, rakennusluvan haltija