Rakennuslautakunta, kokous 29.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Rakennuslupahakemus teollisuushallin laajentamiseksi / Veisto Oy

MjuDno-2020-456

Kuvaus

Veisto Oy on jättänyt  29.5.2020 rakennuslupahakemuksen teollisuushallin laajentamiseksi kiinteistölle 507-412-7-707, osoitteeseen Yrittäjäntie 1, 52700 Mäntyharju. 

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä (voimaan tulo 1.6.2017) kunnan rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty rakennuslautakunta, joka lautakunnan delegointipäätöksen 14.2.2017 § 9 mukaan käsittelee teollisuus- ja liikerakennusten rakennusluvat. 

Liitteenä Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus teollisuushallin laajentamiseksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta hyväksyy rakennusluvan liitteenä olevan päätösehdotuksen mukaisesti.

Sovelletut säännökset:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 21 §, 122 §, 122 a §, 125 § ja 135 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö 22 §/ Rakennuslautakunta
Mäntyharjun rakennusvalvonnan päätös § 9/ 2017
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019

Päätös

Hyväksyttiin

Kunnanhallituksen edustaja Markku Lamponen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi esteen ilmoittaen
(hallintolaki 28.1 §)

Tiedoksi

Etelä-Savon Pelastuslaitos/ paloinsinööri