Rakennuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Poikkeamislupahakemus saunan rakentamiseksi vastoin Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksiä

MjuDno-2020-317

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön  ********* omistajat ovat jättäneet Länsiosan rantaosayleiskaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 11.3.2020. Poikkeamista haetaan Länsiosan rantaosayleiskaavan määräyksistä saunan rakentamiselle rantaosayleiskaavan mukaisen RA -paikan viereen, M -alueelle. 

Kyseessä on uusi rakentamaton Länsiosan rantaosayleiskaavan mukainen rakennuspaikka, joka on kaavoitettu jyrkkään rinteeseen ja korkeanmäen päälle. Paikan päällä käydessä 10.1.2020 on rakennustarkastaja todennut, että kaavasta poikkeaminen on perusteltua, jotta rakennusjärjestyksen sallima rakennusoikeus on käytettävissä tavanomaisia rakenteita käyttäen. 

Poikkeamisluvan liitteen olevassa asemapiirustuksessa on uuden rantasaunan rakennuspaikaksi esitetty paikan päällä käynnillä 10.1.2020 todettu paikka, jossa saadaan Suomen rakentamis- määräyskokoelman edellytykset toteutettua. 

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Länsiosan rantaosayleiskaavann määräyksistä mahdollistaa rakentaa kiinteistön M -alueelle uuden enintään 30 k-m² saunan.

Oheisliitteenä on kartat ja Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Hakemuksen mukainen enintään 30 k-m² ja kokonaisalaltaan enintään 45 m² saunarakennuksen ja asemapiirustuksessa esitetty, enintään 30 m² suuruisen talousrakennuksen rakentaminen Länsiosan rantaosayleiskaavan osoitetun RA -alueen reunaan myönnetään ehdolla, että tämä ei muodosta uutta rakennuspaikkaa, vaan laajentaa kaavan mukaisen ja olemassa olevan RA -paikan. Poikkeamisluvan myöntämien perustuu siihen, että hakija on esittänyt kiinteistön käyttöön liittyvät erityiset syyt sekä rakennusten kaavan vastaisen sijoittamisen perusteet eikä maakäyttö- ja rakennuslain 171.2 §:n mukaisia ehdottomia rajoituksia ole. 

Poikkeamislupapäätös oikeuttaa rakentamaan erikseen haettavalla rakennusluvalla uuden saunarakennuksen ja  sitä palvelevan talousrakennuksen. Saunarakennuksen enimmäiskerrosala on 30 k-m² ja kokonaisala 45 m² sekä sitä palvelevan talousrakennuksen kokonaisala 30 m², nämä pinta-alat ovat osa kaavan mukaisen rakennuspaikan rakennusoikeutta ja vähennetään siitä. 

Uudisrakentamiseen voi hakea tämän poikkeamisluvan voimassaoloaikana rakennuslupia. 

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Poikkeamisluvalle asetut ehdot on huomioitava ja rakennuslupa/ -luvat käyttötarkoituksen muutoksille on haettava tänä aikana, kuten jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu. 

 

Sovelletut oikeusohjeet 

  • Maankäyttö- ja rakennuslaki 43 §, 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 § 
  • Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 § 
  • Hallintolaki 45 § 
  • Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
  • Länsiosan rantaosayleiskaava 
  • Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.1 ja 5.2 
  • Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen 
  • Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 13 § ja 14 § 

Päätöksen perustelut 
Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen kaikista maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. 

Myös rakennusjärjestyksestä ja kaavoista, sekä niiden määräyksistä voidaan poiketa. (MRL 171 §). 

Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on rakennusjärjestyksestä ja asema- tai yleiskaavasta poikkeamiset määrätty Rakennuslautakunnan ratkaisuvaltaan (Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta). 

Paikan päällä käynnillä on todettu myös jatkossa rakentamisen (vapaa-ajanasunto) rakennuspaikan maasto-olosuhteet huomioiden sijoittuvan kaavassa osoitetun rakennuspaikan luoteisreunalle (nyt käsiteltävän poikkeamisluvan viereiseen paikkaan), joten poikkeamishakemuksen mukainen sauna- ja talousrakennusten rakentaminen ranta-asemakaavan M -alueelle ei olennaisesti muuta alueen rakennetta. 

Poikkeamispäätöksen perusteluna todetaan seuraavaa: 

1) Poikkeaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, koska MRL:n vaatimusten mukaiset erityiset syyt täyttyvät ja poikkeaminen ei muodosta uutta rakennuspaikkaa vaan laajentaa kaavan mukaista maasto-olosuhteiden vuoksi.
2) Poikkeaminen ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista, koska kaavan mukaisella rakennuspaikalla ei ole tiedossa luonnonsuojelullisia arvoja eikä asemapiirustuksen mukainen rakennusten sijoittamisen voida katsoa heikentävän luonto- ja/ tai maisema-arvoja.
3) Poikkeaminen ei vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista, koska rakentamattomalla rakennuspaikalla ei ole rakennettua ympäristöä koskevia suojelumääräyksiä.
4) Poikkeaminen ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia, koska tällä poikkeamisluvalla ei anneta kaava- ja/ tai rakennusjärjestyksen määräyksiä suurempaa rakennusoikeutta. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-savon elinkeino,-liikenne- ja ympäristökeskus