Rakennuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Poikkeamislupahakemus talousrakennuksen rakentamiseksi vastoin ranta-asemakaavaa

MjuDno-2020-316

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Kiinteistön  ********* omistaja on jättänyt Kissaniemen ranta-asemakaavan alueelle sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta poikkeamislupahakemuksen 5.4.2020. Poikkeamista haetaan Kissaniemen rantakaavan määräyksistä talousrakennuksen (harrastetila/varasto ja katos autoille ja nurmikonhoitovälineille) rakentamiselle M -alueelle. Kaavamääräysten mukaan M (Maa- ja metsätalousalue) alueelle saa rakentaa ainoastaan maa- ja metsätalouden harjoittamisen kannalta välttämättömiä rakenteita ja laitteita. Kiinteistölle on rakennettu 103 k-m²k-m² ja sauna 25 k-m². Nyt haettavan poikkeamisen perusteluna hakija ilmoittaa että piha-alue on jo muotoutunut edellisen lomarakennushankkeen yhteydessä hoidetuksi auton kääntöpihaksi, johon autokatos asettuu luontevien ajolinjojen mukaan. uuden talousrakennuksen sijoittumista ohjaa myös lomarakennushankkeen yhteydessä tehdyn maasuodattamon sijainti.
Mäntyharjun kunnan hallintosäännössä on MRL 171 §:n mukaisten poikkeamisten ratkaisuvalta siirretty rakennuslautakunnalle.

Lainvoimainen poikkeamispäätös Kissaniemen ranta-asemakaavan määräyksistä mahdollistaa rakentaa kiinteistön M -alueelle uuden talousrakennuksen.

Oheisliitteenä on kartat ja Louhi -ohjelmalla valmisteltu päätösehdotus, joka sisältää hanke-, lähtö- ja käsittelytiedot sekä perustelut.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Mäntyharjun rakennuslautakunta myöntää poikkeamisluvan, oheisliitteenä olevan Louhi -ohjelmalla valmistellun päätösehdotuksen mukaisesti.

Poikkeamislupapäätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä päivästä lukien, kun se on saanut lainvoiman. Rakennuslupa ja/ tai -luvat rakentamiselle on haettava tänä aikana, kuten päätösehdotuksen jatkotoimenpiteissä on ohjeistettu.

Sovelletut oikeusohjeet:
Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 §, 125 §, 171 §, 173 § ja 174 §
Maankäyttö- ja rakennusasetus 85 §, 86 § ja 88 §
Hallintolaki 45 §
Mäntyharjun kunnan hallintosääntö (12.12.2016 § 67) 22 §/ Rakennuslautakunta
Kissaniemen ranta-asemakaava
Mäntyharjun kunnan rakennusjärjestys 5.2
Mäntyharjun kunnan rakennuslautakunnan ohje; Käyttötarkoituksen muutos/ Poikkeaminen
Mäntyharjun rakennusvalvonnan taksa 2019 14 §

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus