Rakennuslautakunta, kokous 5.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 YT-menettelyn muutosvaikutus rakennusvalvonnan käyttösuunnitelmaan 2020

MjuDno-2020-320

Valmistelija

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Kuvaus

Mäntyharjun kunnassa on käyty YT -menettely. Rakennusvalvonnan asiat on käsitelty teknisen toimialan yhteydessä seuraavasti.
Tekninen toimiala on pitänyt koko osaston yhteispalaverin, mukaan lukien rakennusvalvonta, jossa on haettu toimialueen suuntaviivat hallinto- ja talousjohtajan antaman raamin pohjalta. 

Yhteispalaverissa sovittujen suuntaviivojen pohjalta rakennustarkastaja on esittänyt millä käyttösuunnitelman 2020 muutoksilla YT -menettelyn talousvaatimukset Mäntyharjun rakennusvalvonnassa hoidettaisiin. Tällä esityksellä on suorat ja selvät vaikutukset asiakaspalveluun, koska rakennusvalvonnasta ei ole löydetty muuta säätömahdollisuutta (asiakaspalveluperusteinen toiminto). Vaikutus on pyritty rajaamaan hiljaisempaan ja tietojärjestelmän vaihtamisen talviaikaan, ilman suoraa vaikutusta oman henkilökunnan työaikaan ja/ tai palkan maksuun. Toiseksi vaikutusalueeksi on valittu asiantuntijapalveluiden osto, mikä mahdollisesti vaikuttaa siihen, että jotkin selvitysasiat tai vastaavat joudutaan tekemään itse ja siten se työaika on poissa neuvonta- ja/ tai lupapalveluista. 

Tekninen johtaja on esittänyt teknisen toimialan kokonaisuuden käsittelyn yhteydessä nämä rakennusvalvonnan YT -muutosehdotukset YT -neuvotteluissa. Hallinto- ja talousjohtajalta saadun tiedon mukaan annettu ehdotus on hyväksytty YT -menettelyssä, jonka jälkeen se on euromäärin hyväksytettävä rakennuslautakunnalla ja edelleen kunnanhallituksella sekä kunnanvaltuuston vahvistettava. 

Kunnan valtuuston vahvistamisen jälkeen muutokset kirjataan vuoden 2020 talousarvioon ja vaikuttavat tällä kirjauksella suoraan 22.1.2020 rakennuslautakunnan hyväksymään rakennusvalvonnan vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pasi Hinkkuri, rakennustarkastaja, pasi.hinkkuri@mantyharju.fi

Rakennuslautakunta päättää, että YT -menettelyiden vuoksi talousarvion kohdasta 40050 Vuosiloma- ja muut sijaiset vähennetään 2.000 € ja kohdasta 43400 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut vähennetään 1.048 €. Samalla vahvistetaan, että näillä muutoksilla talousarvioon, on suora vaikutus asiakaspalvelun määrään ja/ tai laatuun. 

Rakennuslautakunta esittää edellä kirjatun talousarvion YT -menettelyiden muutoksen kunnanhallituksen ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Rakennuslautakunta edellyttää, että kunnan valtuuston hyväksynnän jälkeen kirjataan edellä kirjatut euromääräiset muutokset rakennusvalvonnan talousarvioon sekä edelleen vuoden 2020 käyttösuunnitelmaan. 

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Kunnanhallitus ja -valtuusto